GDPR articles (MT)

This page contains the articles of the GDPR. Please note that this is not the official version; for that, see the official version (and the 2018 corrigendum). There may be errors here; if you find any, please contact us or create an issue on GitHub.

The following was generated from XML files of the consolidated GDPR (i.e., with corrections integrated). These files did not include the preamble containing the recitals, so these were added from the XML version of the original GDPR, and the preamble corrections were then merged in.

This is a service by Dataskydd.net. The texts are © European Union, 2018.

Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

KAPITOLU I – Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 1

Suġġett u objettivi

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni materjali

Artikolu 3

Kamp ta' applikazzjoni territorjali

Artikolu 4

Definizzjonijiet

KAPITOLU II – Prinċipji

Artikolu 5

Prinċipji relatati mal-ipproċessar ta' data personali

Artikolu 6

Legalità tal-ipproċessar

Artikolu 7

Kondizzjonijiet għal kunsens

Artikolu 8

Kondizzjonijiet applikabbli għall-kunsens ta' minorenni fir-rigward tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni

Artikolu 9

Ipproċessar ta' kategoriji speċjali ta' data personali

Artikolu 10

Ipproċessar ta' data personali relatata ma' kundanni kriminali u reati

Artikolu 11

Ipproċessar li ma jeħtieġx identifikazzjoni

KAPITOLU III – Drittijiet tas-suġġett tad-data

Taqsima 1 – Trasparenza u modalitajiet

Artikolu 12

Informazzjoni, komunikazzjoni u modalitajiet trasparenti għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett tad-data

Taqsima 2 – Informazzjoni u aċċess għad-data personali

Artikolu 13

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fejn tinġabar data personali mis-suġġett tad-data

Artikolu 14

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fejn id-data personali ma tkunx inkisbet mis-suġġett tad-data

Artikolu 15

Dritt ta' aċċess mis-suġġett tad-data

Taqsima 3 – Rettifika u tħassir

Artikolu 16

Dritt għar-rettifika

Artikolu 17

Dritt għal tħassir (dritt li wieħed jintesa)

Artikolu 18

Dritt għal restrizzjoni tal-ipproċessar

Artikolu 19

Obbligu ta' notifika rigward rettifika jew tħassir ta' data personali jew restrizzjoni tal-ipproċessar

Artikolu 20

Dritt għall-portabbiltà tad-data

Taqsima 4 – Dritt ta' oġġezzjoni u teħid ta' deċiżjonijiet individwali awtomatizzati

Artikolu 21

Dritt ta' oġġezzjoni

Artikolu 22

Teħid ta' deċiżjonijiet individwali awtomatizzati, inkluż tfassil ta' profili

Taqsima 5 – Restrizzjonijiet

Artikolu 23

Restrizzjonijiet

KAPITOLU IV – Kontrollur u proċessur

Taqsima 1 – Obbligi ġenerali

Artikolu 24

Responsabbiltà tal-kontrollur

Artikolu 25

Protezzjoni ta' data mid-disinn u b'mod awtomatiku

Artikolu 26

Kontrolluri konġunti

Artikolu 27

Rappreżentanti ta' kontrolluri jew proċessuri mhux stabbiliti fl-Unjoni

Artikolu 28

Proċessur

Artikolu 29

Ipproċessar taħt l-awtorità tal-kontrollur jew tal-proċessur

Artikolu 30

Reġistru tal-attivitajiet ta' pproċessar

Artikolu 31

Kooperazzjoni mal-awtorità superviżorja

Taqsima 2 – Sigurtà tad-data personali

Artikolu 32

Sigurtà tal-ipproċessar

Artikolu 33

Notifika ta' ksur ta' data personali lill-awtorità superviżorja

Artikolu 34

Komunikazzjoni ta' ksur ta' data personali lis-suġġett tad-data

Taqsima 3 – Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data u konsultazzjoni minn QABEL

Artikolu 35

Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data

Artikolu 36

Konsultazzjoni minn qabel

Taqsima 4 – Uffiċjal tal-protezzjoni tad-data

Artikolu 37

Ħatra tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data

Artikolu 38

Pożizzjoni tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data

Artikolu 39

Kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data

Taqsima 5 – Kodiċijiet ta' kondotta u ċertifikazzjoni

Artikolu 40

Kodiċijiet ta' kondotta

Artikolu 41

Monitoraġġ ta' kodiċijiet ta' kondotta approvati

Artikolu 42

Ċertifikazzjoni

Artikolu 43

Korpi ta' ċertifikazzjoni

KAPITOLU V – Trasferimenti ta' data personali lejn pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali

Artikolu 44

Prinċipju ġenerali għal trasferimenti

Artikolu 45

Trasferimenti abbażi ta' deċiżjoni ta' adegwatezza

Artikolu 46

Trasferimenti soġġetti għal salvagwardji xierqa

Artikolu 47

Regoli korporattivi vinkolanti

Artikolu 48

Trasferimenti jew żvelar mhux awtorizzati mil-liġi tal-Unjoni

Artikolu 49

Derogi għal sitwazzjonijiet speċifiċi

Artikolu 50

Kooperazzjoni internazzjonali għall-protezzjoni ta' data personali

KAPITOLU VI – Awtoritajiet superviżorji indipendenti

Taqsima 1 – Status indipendenti

Artikolu 51

Awtorità superviżorja

Artikolu 52

Indipendenza

Artikolu 53

Kondizzjonijiet ġenerali għall-membri tal-awtorità superviżorja

Artikolu 54

Regoli dwar l-istabbiliment tal-awtorità superviżorja

Taqsima 2 – Kompetenza, kompiti u setgħat

Artikolu 55

Kompetenza

Artikolu 56

Kompetenza tal-awtorità superviżorja ewlenija

Artikolu 57

Kompiti

Artikolu 58

Setgħat

Artikolu 59

Rapporti ta' attività

KAPITOLU VII – Kooperazzjoni u konsistenza

Taqsima 1 – Kooperazzjoni

Artikolu 60

Kooperazzjoni bejn l-awtorità superviżorja ewlenija u l-awtoritajiet superviżorji kkonċernati oħra

Artikolu 61

Assistenza reċiproka

Artikolu 62

Operazzjonijiet konġunti ta' awtoritajiet superviżorji

Taqsima 2 – Konsistenza

Artikolu 63

Mekkaniżmu ta' konsistenza

Artikolu 64

Opinjoni tal-Bord

Artikolu 65

Soluzzjoni għat-tilwim mill-Bord

Artikolu 66

Proċedura ta' urġenza

Artikolu 67

Skambju tal-informazzjoni

Taqsima 3 – Bord ewropew għall-protezzjoni tad-data

Artikolu 68

Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Artikolu 69

Indipendenza

Artikolu 70

Kompiti tal-Bord

Artikolu 71

Rapporti

Artikolu 72

Proċedura

Artikolu 73

President

Artikolu 74

Kompiti tal-President

Artikolu 75

Segretarjat

Artikolu 76

Kunfidenzjalità

KAPITOLU VIII – Rimedji, responsabbiltà u pieni

Artikolu 77

Dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità superviżorja

Artikolu 78

Dritt għal rimedju ġudizzjarju effettiv kontra awtorità superviżorja

Artikolu 79

Dritt għal rimedju ġudizzjarju effettiv kontra kontrollur jew proċessur

Artikolu 80

Rappreżentanza ta' suġġetti tad-data

Artikolu 81

Sospensjoni ta' proċedimenti

Artikolu 82

Dritt għal kumpens u responsabbiltà

Artikolu 83

Kondizzjonijiet ġenerali biex jiġu imposti multi amministrattivi

Artikolu 84

Pieni

KAPITOLU IX – Dispożizzjonijiet b'rabta ma' sitwazzjonijiet speċifiċi ta' pproċessar

Artikolu 85

Ipproċessar u libertà ta' espressjoni u ta' informazzjoni

Artikolu 86

Ipproċessar u aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali

Artikolu 87

Ipproċessar tan-numru tal-identifikazzjoni nazzjonali

Artikolu 88

Ipproċessar fil-kuntest tal-impjiegi

Artikolu 89

Salvagwardji u derogi relatati mal-ipproċessar għal finijiet ta' arkivjar fl-interess pubbliku, għal finijiet ta' riċerka xjentifika jew storika jew għal finijiet ta' statistika

Artikolu 90

Obbligi ta' segretezza

Artikolu 91

Regoli eżistenti dwar il-protezzjoni tad-data ta' knejjes u assoċjazzjonijiet reliġjużi

KAPITOLU X – Atti delegati u atti ta' implimentazzjoni

Artikolu 92

Eżerċizzju tad-delega

Artikolu 93

Proċedura ta' kumitat

KAPITOLU XI – Dispożizzjonijiet finali

Artikolu 94

Tħassir tad-Direttiva 95/46/KE

Artikolu 95

Relazzjoni mad-Direttiva 2002/58/KE

Artikolu 96

Relazzjoni ma' Ftehimiet konklużi minn qabel

Artikolu 97

Rapporti tal-Kummissjoni

Artikolu 98

Rieżami ta' atti legali oħra tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data

Artikolu 99

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
  1. ^ Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika (ĠU L 241, 17.9.2015, p. 1).
  2. ^ Regolament (KE) 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 13.8.2008, p. 30).
  3. ^ Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).