GDPR articles (SK)

This page contains the articles of the GDPR. Please note that this is not the official version; for that, see the official version (and the 2018 corrigendum). There may be errors here; if you find any, please contact us or create an issue on GitHub.

The following was generated from XML files of the consolidated GDPR (i.e., with corrections integrated). These files did not include the preamble containing the recitals, so these were added from the XML version of the original GDPR, and the preamble corrections were then merged in.

This is a service by Dataskydd.net. The texts are © European Union, 2018.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Text s významom pre EHP)

KAPITOLA I – Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy a ciele

Článok 2

Vecná pôsobnosť

Článok 3

Územná pôsobnosť

Článok 4

Vymedzenie pojmov

KAPITOLA II – Zásady

Článok 5

Zásady spracúvania osobných údajov

Článok 6

Zákonnosť spracúvania

Článok 7

Podmienky vyjadrenia súhlasu

Článok 8

Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

Článok 9

Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov

Článok 10

Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky

Článok 11

Spracúvanie bez potreby identifikácie

KAPITOLA III – Práva dotknutej osoby

Oddiel 1 – Transparentnosť a postupy

Článok 12

Transparentnosť informácií, oznámenia a postupy výkonu práv dotknutej osoby

Oddiel 2 – Informácie a prístup k osobným údajom

Článok 13

Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

Článok 14

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Článok 15

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Oddiel 3 – Oprava a vymazanie

Článok 16

Právo na opravu

Článok 17

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Článok 18

Právo na obmedzenie spracúvania

Článok 19

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

Článok 20

Právo na prenosnosť údajov

Oddiel 4 – Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Článok 21

Právo namietať

Článok 22

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Oddiel 5 – Obmedzenia

Článok 23

Obmedzenia

KAPITOLA IV – Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ

Oddiel 1 – Všeobecné povinnosti

Článok 24

Zodpovednosť prevádzkovateľa

Článok 25

Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov

Článok 26

Spoloční prevádzkovatelia

Článok 27

Zástupcovia prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktorí nie sú usadení v Únii

Článok 28

Sprostredkovateľ

Článok 29

Spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

Článok 30

Záznamy o spracovateľských činnostiach

Článok 31

Spolupráca s dozorným orgánom

Oddiel 2 – Bezpečnosť osobných údajov

Článok 32

Bezpečnosť spracúvania

Článok 33

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu

Článok 34

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

Oddiel 3 – Posúdenie vplyvu na ochranu údajov a predchádzajúca konzultácia

Článok 35

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov

Článok 36

Predchádzajúca konzultácia

Oddiel 4 – Zodpovedná osoba

Článok 37

Určenie zodpovednej osoby

Článok 38

Postavenie zodpovednej osoby

Článok 39

Úlohy zodpovednej osoby

Oddiel 5 – Kódexy správania a certifikácia

Článok 40

Kódexy správania

Článok 41

Monitorovanie schválených kódexov správania

Článok 42

Certifikácia

Článok 43

Certifikačné subjekty

KAPITOLA V – Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

Článok 44

Všeobecná zásada prenosov

Článok 45

Prenosy na základe rozhodnutia o primeranosti

Článok 46

Prenosy vyžadujúce primerané záruky

Článok 47

Záväzné vnútropodnikové pravidlá

Článok 48

Prenosy alebo poskytovanie údajov, ktoré právo Únie nepovoľuje

Článok 49

Výnimky pre osobitné situácie

Článok 50

Medzinárodná spolupráca na účely ochrany osobných údajov

KAPITOLA VI – Nezávislé dozorné orgány

Oddiel 1 – Nezávislé postavenie

Článok 51

Dozorný orgán

Článok 52

Nezávislosť

Článok 53

Všeobecné podmienky týkajúce sa členov dozorného orgánu

Článok 54

Pravidlá zriadenia dozorného orgánu

Oddiel 2 – Príslušnosť, úlohy a právomoci

Článok 55

Príslušnosť

Článok 56

Príslušnosť hlavného dozorného orgánu

Článok 57

Úlohy

Článok 58

Právomoci

Článok 59

Správy o činnosti

KAPITOLA VII – Spolupráca a konzistentnosť

Oddiel 1 – Spolupráca

Článok 60

Spolupráca medzi vedúcim dozorným orgánom a inými dotknutými dozornými orgánmi

Článok 61

Vzájomná pomoc

Článok 62

Spoločné operácie dozorných orgánov

Oddiel 2 – Konzistentnosť

Článok 63

Mechanizmus konzistentnosti

Článok 64

Stanovisko výboru

Článok 65

Riešenie sporov výborom

Článok 66

Postup pre naliehavé prípady

Článok 67

Výmena informácií

Oddiel 3 – Európsky výbor pre ochranu údajov

Článok 68

Európsky výbor pre ochranu údajov

Článok 69

Nezávislosť

Článok 70

Úlohy výboru

Článok 71

Správy

Článok 72

Postup

Článok 73

Predseda

Článok 74

Úlohy predsedu

Článok 75

Sekretariát

Článok 76

Dôvernosť informácií

KAPITOLA VIII – Prostriedky nápravy, zodpovednosť a sankcie

Článok 77

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Článok 78

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu

Článok 79

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi

Článok 80

Zastupovanie dotknutých osôb

Článok 81

Prerušenie konania

Článok 82

Právo na náhradu škody a zodpovednosť

Článok 83

Všeobecné podmienky ukladania správnych pokút

Článok 84

Sankcie

KAPITOLA IX – Ustanovenia o osobitných situáciách spracúvania

Článok 85

Spracúvanie a sloboda prejavu a právo na informácie

Článok 86

Spracúvanie a prístup verejnosti k úradným dokumentom

Článok 87

Spracúvanie národného identifikačného čísla

Článok 88

Spracúvanie v súvislosti so zamestnaním

Článok 89

Záruky a odchýlky týkajúce sa spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely

Článok 90

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

Článok 91

Existujúce pravidlá ochrany údajov cirkví a náboženských združení

KAPITOLA X – Delegované akty a vykonávacie akty

Článok 92

Vykonávanie delegovania právomocí

Článok 93

Postup výboru

KAPITOLA XI – Záverečné ustanovenia

Článok 94

Zrušenie smernice 95/46/ES

Článok 95

Vzťah k smernici 2002/58/ES

Článok 96

Vzťah k dohodám uzavretým v minulosti

Článok 97

Správy Komisie

Článok 98

Preskúmanie iných právnych aktov Únie týkajúcich sa ochrany údajov

Článok 99

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
  1. ^ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).
  2. ^ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).
  3. ^ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).