GDPR articles (BG)

This page contains the articles of the GDPR. Please note that this is not the official version; for that, see the official version (and the 2018 corrigendum). There may be errors here; if you find any, please contact us or create an issue on GitHub.

The following was generated from XML files of the consolidated GDPR (i.e., with corrections integrated). These files did not include the preamble containing the recitals, so these were added from the XML version of the original GDPR, and the preamble corrections were then merged in.

This is a service by Dataskydd.net. The texts are © European Union, 2018.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (текст от значение за ЕИП)

ГЛАВА I – Общи разпоредби

Член 1

Предмет и цели

Член 2

Материален обхват

Член 3

Териториален обхват

Член 4

Определения

ГЛАВА II – Принципи

Член 5

Принципи, свързани с обработването на лични данни

Член 6

Законосъобразност на обработването

Член 7

Условия за даване на съгласие

Член 8

Условия, приложими за съгласието на дете във връзка с услугите на информационното общество

Член 9

Обработване на специални категории лични данни

Член 10

Обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения

Член 11

Обработване, за което не се изисква идентифициране

ГЛАВА III – Права на субекта на данни

Раздел 1 – Прозрачност и условия

Член 12

Прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субекта на данни

Раздел 2 – Информация и достъп до лични данни

Член 13

Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните

Член 14

Информация, предоставяна, когато личните данни не са получени от субекта на данните

Член 15

Право на достъп на субекта на данните

Раздел 3 – Коригиране и изтриване

Член 16

Право на коригиране

Член 17

Право на изтриване (право да бъдеш забравен)

Член 18

Право на ограничаване на обработването

Член 19

Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването

Член 20

Право на преносимост на данните

Раздел 4 – Право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения

Член 21

Право на възражение

Член 22

Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Раздел 5 – Ограничения

Член 23

Ограничения

ГЛАВА IV – Администратор и обработващ лични данни

Раздел 1 – Общи задължения

Член 24

Отговорност на администратора

Член 25

Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране

Член 26

Съвместни администратори

Член 27

Представители на администратори и обработващи лични данни, които не са установени в Съюза

Член 28

Обработващ личните данни

Член 29

Обработване под ръководството на администратора или обработващия лични данни

Член 30

Регистри на дейностите по обработване

Член 31

Сътрудничество с надзорния орган

Раздел 2 – Сигурност на личните данни

Член 32

Сигурност на обработването

Член 33

Уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни

Член 34

Съобщаване на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни

Раздел 3 – Оценка на въздействието върху защитата на данните и предварителни консултации

Член 35

Оценка на въздействието върху защитата на данните

Член 36

Предварителна консултация

Раздел 4 – Длъжностно лице по защита на данните

Член 37

Определяне на длъжностното лице по защита на данните

Член 38

Длъжност на длъжностното лице по защита на данните

Член 39

Задачи на длъжностното лице по защита на данните

Раздел 5 – Кодекси за поведение и сертифициране

Член 40

Кодекси за поведение

Член 41

Наблюдение на одобрените кодекси за поведение

Член 42

Сертифициране

Член 43

Сертифициращи органи

ГЛАВА V – Предаване на лични данни на трети държави или международни организации

Член 44

Общ принцип на предаването на данни

Член 45

Предаване на данни въз основа на решение относно адекватното ниво на защита

Член 46

Предаване на данни с подходящи гаранции

Член 47

Задължителни фирмени правила

Член 48

Предаване или разкриване на данни, което не е разрешено от правото на Съюза

Член 49

Дерогации в особени случаи

Член 50

Международно сътрудничество за защита на личните данни

ГЛАВА VI – Независими надзорни органи

Раздел 1 – Независим статут

Член 51

Надзорен орган

Член 52

Независимост

Член 53

Общи условия за членовете на надзорния орган

Член 54

Правила за създаването на надзорния орган

Раздел 2 – Компетентност, задачи и правомощия

Член 55

Компетентност

Член 56

Компетентност на водещия надзорен орган

Член 57

Задачи

Член 58

Правомощия

Член 59

Доклади за дейността

ГЛАВА VII – Сътрудничество и съгласуваност

Раздел 1 – Сътрудничество

Член 60

Сътрудничество между водещия надзорен орган и другите засегнати надзорни органи

Член 61

Взаимопомощ

Член 62

Съвместни операции на надзорни органи

Раздел 2 – Съгласуваност

Член 63

Механизъм за съгласуваност

Член 64

Становище на Комитета

Член 65

Разрешаване на спорове от Комитета

Член 66

Процедура по спешност

Член 67

Обмен на информация

Раздел 3 – Европейски комитет по защита на данните

Член 68

Европейски комитет по защита на данните

Член 69

Независимост

Член 70

Задачи на Комитета

Член 71

Доклади

Член 72

Процедура

Член 73

Председател

Член 74

Задачи на председателя

Член 75

Секретариат

Член 76

Поверителност

ГЛАВА VIII – Средства за правна защита, отговорност за причинени вреди и санкции

Член 77

Право на подаване на жалба до надзорен орган

Член 78

Право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган

Член 79

Право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни

Член 80

Представителство на субектите на данни

Член 81

Прекратяване на производството

Член 82

Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди

Член 83

Общи условия за налагане на административни наказания глоба или имуществена санкция

Член 84

Санкции

ГЛАВА IX – Разпоредби, свързани с особени ситуации на обработване

Член 85

Обработване и свобода на изразяване и информация

Член 86

Обработване и публичен достъп до официални документи

Член 87

Обработване на националния идентификационен номер

Член 88

Обработване в контекста на трудово или служебно правоотношение

Член 89

Гаранции и дерогации, свързани с обработването за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели

Член 90

Задължения за опазване на тайна

Член 91

Съществуващи правила на църкви и религиозни сдружения за защита на данните

ГЛАВА X – Делегирани актове и актове за изпълнение

Член 92

Упражняване на делегирането

Член 93

Процедура на комитет

ГЛАВА XI – Заключителни разпоредби

Член 94

Отмяна на Директива 95/46/ЕО

Член 95

Връзка с Директива 2002/58/ЕО

Член 96

Връзка с по-рано сключени споразумения

Член 97

Доклади на Комисията

Член 98

Преглед на други правни актове на Съюза за защита на данните

Член 99

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
  1. ^ Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).
  2. ^ Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).
  3. ^ Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).