GDPR articles (CS)

This page contains the articles of the GDPR. Please note that this is not the official version; for that, see the official version (and the 2018 corrigendum). There may be errors here; if you find any, please contact us or create an issue on GitHub.

The following was generated from XML files of the consolidated GDPR (i.e., with corrections integrated). These files did not include the preamble containing the recitals, so these were added from the XML version of the original GDPR, and the preamble corrections were then merged in.

This is a service by Dataskydd.net. The texts are © European Union, 2018.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Text s významem pro EHP)

KAPITOLA I – Obecná ustanovení

Článek 1

Předmět a cíle

Článek 2

Věcná působnost

Článek 3

Místní působnost

Článek 4

Definice

KAPITOLA II – Zásady

Článek 5

Zásady zpracování osobních údajů

Článek 6

Zákonnost zpracování

Článek 7

Podmínky vyjádření souhlasu

Článek 8

Podmínky použitelné na souhlas dítěte v souvislosti se službami informační společnosti

Článek 9

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů

Článek 10

Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů

Článek 11

Zpracování, které nevyžaduje identifikaci

KAPITOLA III – Práva subjektu údajů

Oddíl 1 – Transparentnost a postupy

Článek 12

Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů

Oddíl 2 – Informace a přístup k osobním údajům

Článek 13

Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů

Článek 14

Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů

Článek 15

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

Oddíl 3 – Oprava a výmaz

Článek 16

Právo na opravu

Článek 17

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Článek 18

Právo na omezení zpracování

Článek 19

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Článek 20

Právo na přenositelnost údajů

Oddíl 4 – Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Článek 21

Právo vznést námitku

Článek 22

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Oddíl 5 – Omezení

Článek 23

Omezení

KAPITOLA IV – Správce a zpracovatel

Oddíl 1 – Obecné povinnosti

Článek 24

Odpovědnost správce

Článek 25

Záměrná a standardní ochrana osobních údajů

Článek 26

Společní správci

Článek 27

Zástupci správců nebo zpracovatelů, kteří nejsou usazeni v Unii

Článek 28

Zpracovatel

Článek 29

Zpracování z pověření správce nebo zpracovatele

Článek 30

Záznamy o činnostech zpracování

Článek 31

Spolupráce s dozorovým úřadem

Oddíl 2 – Zabezpečení osobních údajů

Článek 32

Zabezpečení zpracování

Článek 33

Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu

Článek 34

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

Oddíl 3 – Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

Článek 35

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Článek 36

Předchozí konzultace

Oddíl 4 – Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Článek 37

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Článek 38

Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů

Článek 39

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů

Oddíl 5 – Kodexy chování a vydávání osvědčení

Článek 40

Kodexy chování

Článek 41

Monitorování schválených kodexů chování

Článek 42

Vydávání osvědčení

Článek 43

Subjekty pro vydávání osvědčení

KAPITOLA V – Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Článek 44

Obecná zásada pro předávání

Článek 45

Předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně

Článek 46

Předávání založené na vhodných zárukách

Článek 47

Závazná podniková pravidla

Článek 48

Předání či zveřejnění údajů nepovolená právem Unie

Článek 49

Výjimky pro specifické situace

Článek 50

Mezinárodní spolupráce v zájmu ochrany osobních údajů

KAPITOLA VI – Nezávislé dozorové úřady

Oddíl 1 – Nezávislost postavení

Článek 51

Dozorový úřad

Článek 52

Nezávislost

Článek 53

Obecné podmínky pro členy dozorového úřadu

Článek 54

Pravidla pro zřízení dozorového úřadu

Oddíl 2 – Příslušnost, úkoly a pravomoci

Článek 55

Příslušnost

Článek 56

Příslušnost vedoucího dozorového úřadu

Článek 57

Úkoly

Článek 58

Pravomoci

Článek 59

Zprávy o činnosti

KAPITOLA VII – Spolupráce a jednotnost

Oddíl 1 – Spolupráce

Článek 60

Spolupráce mezi vedoucím dozorovým úřadem a dalšími dotčenými dozorovými úřady

Článek 61

Vzájemná pomoc

Článek 62

Společné postupy dozorových úřadů

Oddíl 2 – Jednotnost

Článek 63

Mechanismus jednotnosti

Článek 64

Stanovisko sboru

Článek 65

Řešení sporů sborem

Článek 66

Postup pro naléhavé případy

Článek 67

Výměna informací

Oddíl 3 – Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Článek 68

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Článek 69

Nezávislost

Článek 70

Úkoly sboru

Článek 71

Zprávy

Článek 72

Postup

Článek 73

Předseda

Článek 74

Úkoly předsedy

Článek 75

Sekretariát

Článek 76

Důvěrnost

KAPITOLA VIII – Právní ochrana, odpovědnost a sankce

Článek 77

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Článek 78

Právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu

Článek 79

Právo na účinnou soudní ochranu vůči správci nebo zpracovateli

Článek 80

Zastupování subjektů údajů

Článek 81

Přerušení řízení

Článek 82

Právo na náhradu újmy a odpovědnost

Článek 83

Obecné podmínky pro ukládání správních pokut

Článek 84

Sankce

KAPITOLA IX – Ustanovení týkající se zvláštních situací, při nichž dochází ke zpracování

Článek 85

Zpracování a svoboda projevu a informací

Článek 86

Zpracování a přístup veřejnosti k úředním dokumentům

Článek 87

Zpracování národních identifikačních čísel

Článek 88

Zpracování v souvislosti se zaměstnáním

Článek 89

Záruky a odchylky týkající se zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely

Článek 90

Povinnost mlčenlivosti

Článek 91

Zavedená pravidla pro ochranu údajů uplatňovaná církvemi a náboženskými sdruženími

KAPITOLA X – Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty

Článek 92

Výkon přenesené pravomoci

Článek 93

Postupy projednávání ve výboru

KAPITOLA XI – Závěrečná ustanovení

Článek 94

Zrušení směrnice 95/46/ES

Článek 95

Vztah ke směrnici 2002/58/ES

Článek 96

Vztah k dříve uzavřeným dohodám

Článek 97

Zprávy Komise

Článek 98

Přezkum jiných právních aktů Unie v oblasti ochrany údajů

Článek 99

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
  1. ^ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).
  2. ^ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).
  3. ^ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).