GDPR articles (DA)

This page contains the articles of the GDPR. Please note that this is not the official version; for that, see the official version (and the 2018 corrigendum). There may be errors here; if you find any, please contact us or create an issue on GitHub.

The following was generated from XML files of the consolidated GDPR (i.e., with corrections integrated). These files did not include the preamble containing the recitals, so these were added from the XML version of the original GDPR, and the preamble corrections were then merged in.

This is a service by Dataskydd.net. The texts are © European Union, 2018.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst)

KAPITEL I – Generelle bestemmelser

Artikel 1

Genstand og formål

Artikel 2

Materielt anvendelsesområde

Artikel 3

Territorialt anvendelsesområde

Artikel 4

Definitioner

KAPITEL II – Principper

Artikel 5

Principper for behandling af personoplysninger

Artikel 6

Lovlig behandling

Artikel 7

Betingelser for samtykke

Artikel 8

Betingelser for et barns samtykke i forbindelse med informationssamfundstjenester

Artikel 9

Behandling af særlige kategorier af personoplysninger

Artikel 10

Behandling af personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser

Artikel 11

Behandling, der ikke kræver identifikation

KAPITEL III – Den registreredes rettigheder

Afdeling 1 – Gennemsigtighed og nærmere regler

Artikel 12

Gennemsigtig oplysning, meddelelser og nærmere regler for udøvelsen af den registreredes rettigheder

Afdeling 2 – Oplysning og indsigt i personoplysninger

Artikel 13

Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede

Artikel 14

Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede

Artikel 15

Den registreredes indsigtsret

Afdeling 3 – Berigtigelse og sletning

Artikel 16

Ret til berigtigelse

Artikel 17

Ret til sletning (retten til at blive glemt)

Artikel 18

Ret til begrænsning af behandling

Artikel 19

Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling

Artikel 20

Ret til dataportabilitet

Afdeling 4 – Ret til indsigelse og automatiske individuelle afgørelser

Artikel 21

Ret til indsigelse

Artikel 22

Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Afdeling 5 – Begrænsninger

Artikel 23

Begrænsninger

KAPITEL IV – Dataansvarlig og databehandler

Afdeling 1 – Generelle forpligtelser

Artikel 24

Den dataansvarliges ansvar

Artikel 25

Databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger

Artikel 26

Fælles dataansvarlige

Artikel 27

Repræsentanter for dataansvarlige og databehandlere, der ikke er etableret i Unionen

Artikel 28

Databehandler

Artikel 29

Behandling, der udføres for den dataansvarlige eller databehandleren

Artikel 30

Fortegnelser over behandlingsaktiviteter

Artikel 31

Samarbejde med tilsynsmyndigheden

Afdeling 2 – Personoplysningssikkerhed

Artikel 32

Behandlingssikkerhed

Artikel 33

Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden

Artikel 34

Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede

Afdeling 3 – Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og forudgående høring

Artikel 35

Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse

Artikel 36

Forudgående høring

Afdeling 4 – Databeskyttelsesrådgiver

Artikel 37

Udpegelse af en databeskyttelsesrådgiver

Artikel 38

Databeskyttelsesrådgiverens stilling

Artikel 39

Databeskyttelsesrådgiverens opgaver

Afdeling 5 – Adfærdskodekser og certificering

Artikel 40

Adfærdskodekser

Artikel 41

Kontrol af godkendte adfærdskodekser

Artikel 42

Certificering

Artikel 43

Certificeringsorganer

KAPITEL V – Overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

Artikel 44

Generelt princip for overførsler

Artikel 45

Overførsler baseret på en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet

Artikel 46

Overførsler omfattet af fornødne garantier

Artikel 47

Bindende virksomhedsregler

Artikel 48

Overførsel eller videregivelse uden hjemmel i EU-retten

Artikel 49

Undtagelser i særlige situationer

Artikel 50

Internationalt samarbejde om beskyttelse af personoplysninger

KAPITEL VI – Uafhængige tilsynsmyndigheder

Afdeling 1 – Uafhængig status

Artikel 51

Tilsynsmyndighed

Artikel 52

Uafhængighed

Artikel 53

Generelle betingelser for medlemmer af en tilsynsmyndighed

Artikel 54

Regler om oprettelse af en tilsynsmyndighed

Afdeling 2 – Kompetence, opgaver og beføjelser

Artikel 55

Kompetence

Artikel 56

Den ledende tilsynsmyndigheds kompetence

Artikel 57

Opgaver

Artikel 58

Beføjelser

Artikel 59

Aktivitetsrapport

KAPITEL VII – Samarbejde og sammenhæng

Afdeling 1 – Samarbejde

Artikel 60

Samarbejde mellem den ledende tilsynsmyndighed og de andre berørte tilsynsmyndigheder

Artikel 61

Gensidig bistand

Artikel 62

Tilsynsmyndigheders fælles aktiviteter

Afdeling 2 – Sammenhæng

Artikel 63

Sammenhængsmekanisme

Artikel 64

Udtalelse fra Databeskyttelsesrådet

Artikel 65

Tvistbilæggelse ved Databeskyttelsesrådet

Artikel 66

Hasteprocedure

Artikel 67

Udveksling af oplysninger

Afdeling 3 – Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Artikel 68

Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Artikel 69

Uafhængighed

Artikel 70

Databeskyttelsesrådets opgaver

Artikel 71

Rapporter

Artikel 72

Procedure

Artikel 73

Formand

Artikel 74

Formandens opgaver

Artikel 75

Sekretariat

Artikel 76

Fortrolighed

KAPITEL VIII – Retsmidler, ansvar og sanktioner

Artikel 77

Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Artikel 78

Adgang til effektive retsmidler over for en tilsynsmyndighed

Artikel 79

Adgang til effektive retsmidler over for en dataansvarlig eller databehandler

Artikel 80

Repræsentation af registrerede

Artikel 81

Udsættelse af en sag

Artikel 82

Ret til erstatning og erstatningsansvar

Artikel 83

Generelle betingelser for pålæggelse af administrative bøder

Artikel 84

Sanktioner

KAPITEL IX – Bestemmelser vedrørende specifikke behandlingssituationer

Artikel 85

Behandling og ytrings- og informationsfriheden

Artikel 86

Behandling og aktindsigt i officielle dokumenter

Artikel 87

Behandling af nationalt identifikationsnummer

Artikel 88

Behandling i forbindelse med ansættelsesforhold

Artikel 89

Garantier og undtagelser i forbindelse med behandling til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål

Artikel 90

Tavshedspligt

Artikel 91

Kirkers og religiøse sammenslutningers eksisterende databeskyttelsesregler

KAPITEL X – Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger

Artikel 92

Udøvelse af de delegerede beføjelser

Artikel 93

Udvalgsprocedure

KAPITEL XI – Afsluttende bestemmelser

Artikel 94

Ophævelse af direktiv 95/46/EF

Artikel 95

Forhold til direktiv 2002/58/EF

Artikel 96

Forhold til tidligere indgåede aftaler

Artikel 97

Kommissionsrapporter

Artikel 98

Gennemgang af andre EU-retsakter om databeskyttelse

Artikel 99

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
  1. ^ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).
  2. ^ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).
  3. ^ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).