GDPR articles (ET)

This page contains the articles of the GDPR. Please note that this is not the official version; for that, see the official version (and the 2018 corrigendum). There may be errors here; if you find any, please contact us or create an issue on GitHub.

The following was generated from XML files of the consolidated GDPR (i.e., with corrections integrated). These files did not include the preamble containing the recitals, so these were added from the XML version of the original GDPR, and the preamble corrections were then merged in.

This is a service by Dataskydd.net. The texts are © European Union, 2018.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (EMPs kohaldatav tekst)

I PEATÜKK – Üldsätted

Artikkel 1

Reguleerimisese ja eesmärgid

Artikkel 2

Sisuline kohaldamisala

Artikkel 3

Territoriaalne kohaldamisala

Artikkel 4

Mõisted

II PEATÜKK – Põhimõtted

Artikkel 5

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Artikkel 6

Isikuandmete töötlemise seaduslikkus

Artikkel 7

Nõusoleku andmise tingimused

Artikkel 8

Tingimused, mida kohaldatakse lapse nõusolekule seoses infoühiskonna teenustega

Artikkel 9

Isikuandmete eriliikide töötlemine

Artikkel 10

Süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmete töötlemine

Artikkel 11

Töötlemine, mille käigus ei nõuta isiku tuvastamist

III PEATÜKK – Andmesubjekti õigused

1. jagu – Läbipaistvus ja sellega seotud kord

Artikkel 12

Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord

2. jagu – Teave ja juurdepääs isikuandmetele

Artikkel 13

Teave, mis tuleb anda juhul, kui isikuandmed on kogutud andmesubjektilt

Artikkel 14

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui isikuandmed ei ole saadud andmesubjektilt

Artikkel 15

Andmesubjekti õigus tutvuda andmetega

3. jagu – Parandamine ja kustutamine

Artikkel 16

Õigus andmete parandamisele

Artikkel 17

Õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud)

Artikkel 18

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Artikkel 19

Kohustus teatada isikuandmete parandamisest, kustutamisest või isikuandmete töötlemise piiramisest

Artikkel 20

Andmete ülekandmise õigus

4. jagu – Õigus esitada vastuväiteid ja automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine

Artikkel 21

Õigus esitada vastuväiteid

Artikkel 22

Automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine, sealhulgas profiilianalüüs

5. jagu – Piirangud

Artikkel 23

Piirangud

IV PEATÜKK – Vastutav töötleja ja volitatud töötleja

1. jagu – Üldkohustused

Artikkel 24

Vastutava töötleja vastutus

Artikkel 25

Lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse

Artikkel 26

Kaasvastutavad töötlejad

Artikkel 27

Väljaspool liitu asuvate vastutavate töötlejate või volitatud töötlejate esindajad

Artikkel 28

Volitatud töötleja

Artikkel 29

Töötlemine vastutava töötleja ja volitatud töötleja volituse alusel

Artikkel 30

Isikuandmete töötlemise toimingute registreerimine

Artikkel 31

Koostöö järelevalveasutusega

2. jagu – Isikuandmete turvalisus

Artikkel 32

Töötlemise turvalisus

Artikkel 33

Järelevalveasutuse teavitamine isikuandmetega seotud rikkumisest

Artikkel 34

Andmesubjekti teavitamine isikuandmetega seotud rikkumisest

3. jagu – Andmekaitsealane mõjuhinnang ja eelnev konsulteerimine

Artikkel 35

Andmekaitsealane mõjuhinnang

Artikkel 36

Eelnev konsulteerimine

4. jagu – Andmekaitseametnik

Artikkel 37

Andmekaitseametniku määramine

Artikkel 38

Andmekaitseametniku ametiseisund

Artikkel 39

Andmekaitseametniku ülesanded

5. jagu – Toimimisjuhendid ja sertifitseerimine

Artikkel 40

Toimimisjuhendid

Artikkel 41

Heakskiidetud toimimisjuhendite järgimise järelevalve

Artikkel 42

Sertifitseerimine

Artikkel 43

Sertifitseerimisasutused

V PEATÜKK – Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele

Artikkel 44

Edastamise üldpõhimõtted

Artikkel 45

Edastamine kaitse piisavuse otsuse alusel

Artikkel 46

Edastamine asjakohaste kaitsemeetmete kohaldamisel

Artikkel 47

Siduvad kontsernisisesed eeskirjad

Artikkel 48

Andmete edastamine või avaldamine juhtudel, kui see ei ole liidu õiguse kohaselt lubatud

Artikkel 49

Erandid konkreetsetes olukordades

Artikkel 50

Isikuandmete kaitseks tehtav rahvusvaheline koostöö

VI PEATÜKK – Sõltumatud järelevalveasutused

1. jagu – Sõltumatus

Artikkel 51

Järelevalveasutus

Artikkel 52

Sõltumatus

Artikkel 53

Järelevalveasutuse liikmetele esitatavad üldtingimused

Artikkel 54

Järelevalveasutuse asutamise eeskirjad

2. jagu – Pädevus, ülesanded ja volitused

Artikkel 55

Pädevus

Artikkel 56

Juhtiva järelevalveasutuse pädevus

Artikkel 57

Ülesanded

Artikkel 58

Volitused

Artikkel 59

Tegevusaruanne

VII PEATÜKK – Koostöö ja järjepidevus

1. jagu – Koostöö

Artikkel 60

Juhtiva järelevalveasutuse ja teiste asjaomaste järelevalveasutuste vaheline koostöö

Artikkel 61

Vastastikune abi

Artikkel 62

Järelevalveasutuste ühisoperatsioonid

2. jagu – Järjepidevus

Artikkel 63

Järjepidevuse mehhanism

Artikkel 64

Andmekaitsenõukogu arvamus

Artikkel 65

Vaidluste lahendamine andmekaitsenõukogu poolt

Artikkel 66

Kiirmenetlus

Artikkel 67

Teabevahetus

3. jagu – Euroopa andmekaitsenõukogu

Artikkel 68

Euroopa Andmekaitsenõukogu

Artikkel 69

Sõltumatus

Artikkel 70

Andmekaitsenõukogu ülesanded

Artikkel 71

Aruanded

Artikkel 72

Menetlus

Artikkel 73

Eesistuja

Artikkel 74

Eesistuja ülesanded

Artikkel 75

Sekretariaat

Artikkel 76

Konfidentsiaalsus

VIII PEATÜKK – Õiguskaitsevahendid, vastutus ja karistused

Artikkel 77

Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus

Artikkel 78

Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile järelevalveasutuse vastu

Artikkel 79

Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile vastutava töötleja või volitatud töötleja vastu

Artikkel 80

Andmesubjektide esindamine

Artikkel 81

Menetluse peatamine

Artikkel 82

Õigus hüvitisele ja vastutus

Artikkel 83

Trahvide määramise üldtingimused

Artikkel 84

Karistused

IX PEATÜKK – Isikuandmete töötlemise eriolukordi käsitlevad sätted

Artikkel 85

Isikuandmete töötlemine ning sõna- ja teabevabadus

Artikkel 86

Isikuandmete töötlemine ja üldsuse juurdepääs ametlikele dokumentidele

Artikkel 87

Riikliku isikukoodi töötlemine

Artikkel 88

Isikuandmete töötlemine töösuhete kontekstis

Artikkel 89

Kaitsemeetmed ja erandid seoses isikuandmete töötlemisega avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- ja ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil

Artikkel 90

Saladuse hoidmise kohustused

Artikkel 91

Kirikute ja usuühenduste suhtes kehtivad andmekaitsenormid

X PEATÜKK – Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid

Artikkel 92

Delegeeritud volituste rakendamine

Artikkel 93

Komiteemenetlus

XI PEATÜKK – Lõppsätted

Artikkel 94

Direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamine

Artikkel 95

Seos direktiiviga 2002/58/EÜ

Artikkel 96

Seos varem sõlmitud lepingutega

Artikkel 97

Komisjoni aruanded

Artikkel 98

Liidu muude andmekaitsealaste õigusaktide läbivaatamine

Artikkel 99

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
  1. ^ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (ELT L 241, 17.9.2015, lk 1).
  2. ^ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).
  3. ^ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).