GDPR articles (FI)

This page contains the articles of the GDPR. Please note that this is not the official version; for that, see the official version (and the 2018 corrigendum). There may be errors here; if you find any, please contact us or create an issue on GitHub.

The following was generated from XML files of the consolidated GDPR (i.e., with corrections integrated). These files did not include the preamble containing the recitals, so these were added from the XML version of the original GDPR, and the preamble corrections were then merged in.

This is a service by Dataskydd.net. The texts are © European Union, 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

I LUKU – Yleiset säännökset

1 artikla

Kohde ja tavoitteet

2 artikla

Aineellinen soveltamisala

3 artikla

Alueellinen soveltamisala

4 artikla

Määritelmät

II LUKU – Periaatteet

5 artikla

Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet

6 artikla

Käsittelyn lainmukaisuus

7 artikla

Suostumuksen edellytykset

8 artikla

Tietoyhteiskunnan palveluihin liittyvään lapsen suostumukseen sovellettavat ehdot

9 artikla

Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely

10 artikla

Rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittely

11 artikla

Käsittely, joka ei edellytä tunnistamista

III LUKU – Rekisteröidyn oikeudet

1 Jakso – Läpinäkyvyys ja sitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt

12 artikla

Läpinäkyvä informointi, viestintä ja yksityiskohtaiset säännöt rekisteröidyn oikeuksien käyttöä varten

2 Jakso – Ilmoittaminen ja pääsy henkilötietoihin

13 artikla

Toimitettavat tiedot, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä

14 artikla

Toimitettavat henkilötiedot, kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä

15 artikla

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

3 Jakso – Tietojen oikaiseminen ja poistaminen

16 artikla

Oikeus tietojen oikaisemiseen

17 artikla

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

18 artikla

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

19 artikla

Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus

20 artikla

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

4 Jakso – Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja automaattisesti tehtävät yksittäispäätökset

21 artikla

Vastustamisoikeus

22 artikla

Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

5 Jakso – Rajoitukset

23 artikla

Rajoitukset

IV LUKU – Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

1 Jakso – Yleiset velvollisuudet

24 artikla

Rekisterinpitäjän vastuu

25 artikla

Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja

26 artikla

Yhteisrekisterinpitäjät

27 artikla

Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden edustajat

28 artikla

Henkilötietojen käsittelijä

29 artikla

Tietojenkäsittely rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa

30 artikla

Seloste käsittelytoimista

31 artikla

Yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa

2 Jakso – Henkilötietojen turvallisuus

32 artikla

Käsittelyn turvallisuus

33 artikla

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen valvontaviranomaiselle

34 artikla

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen rekisteröidylle

3 Jakso – Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi ja ennakkokuuleminen

35 artikla

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi

36 artikla

Ennakkokuuleminen

4 Jakso – Tietosuojavastaava

37 artikla

Tietosuojavastaavan nimittäminen

38 artikla

Tietosuojavastaavan asema

39 artikla

Tietosuojavastaavan tehtävät

5 Jakso – Käytännesäännöt ja sertifiointi

40 artikla

Käytännesäännöt

41 artikla

Hyväksyttyjen käytännesääntöjen seuranta

42 artikla

Sertifiointi

43 artikla

Sertifiointielimet

V LUKU – Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

44 artikla

Siirtoja koskeva yleinen periaate

45 artikla

Siirto tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella

46 artikla

Siirto asianmukaisia suojatoimia soveltaen

47 artikla

Yritystä koskevat sitovat säännöt

48 artikla

Siirrot ja luovutukset, joita ei sallita unionin lainsäädännössä

49 artikla

Erityistilanteita koskevat poikkeukset

50 artikla

Kansainvälinen yhteistyö henkilötietojen suojaamiseksi

VI LUKU – Riippumattomat valvontaviranomaiset

1 Jakso – Riippumaton asema

51 artikla

Valvontaviranomainen

52 artikla

Riippumattomuus

53 artikla

Valvontaviranomaisen jäseniä koskevat yleiset edellytykset

54 artikla

Valvontaviranomaisen perustamista koskevat säännöt

2 Jakso – Toimivalta, tehtävät ja valtuudet

55 artikla

Toimivalta

56 artikla

Johtavan valvontaviranomaisen toimivalta

57 artikla

Tehtävät

58 artikla

Valtuudet

59 artikla

Toimintakertomukset

VII LUKU – Yhteistyö ja yhdenmukaisuus

1 Jakso – Yhteistyö

60 artikla

Johtavan valvontaviranomaisen ja muiden osallistuvien valvontaviranomaisten välinen yhteistyö

61 artikla

Keskinäinen avunanto

62 artikla

Valvontaviranomaisten yhteiset operaatiot

2 Jakso – Yhdenmukaisuus

63 artikla

Yhdenmukaisuusmekanismi

64 artikla

Tietosuojaneuvoston lausunto

65 artikla

Euroopan tietosuojaneuvoston kiistanratkaisumenettely

66 artikla

Kiireellinen menettely

67 artikla

Tietojenvaihto

3 Jakso – Euroopan tietosuojaneuvosto

68 artikla

Euroopan tietosuojaneuvosto

69 artikla

Riippumattomuus

70 artikla

Tietosuojaneuvoston tehtävät

71 artikla

Kertomukset

72 artikla

Menettely

73 artikla

Puheenjohtaja

74 artikla

Puheenjohtajan tehtävät

75 artikla

Sihteeristö

76 artikla

Tietojen salassapito

VIII LUKU – Oikeussuojakeinot, vastuu ja seuraamukset

77 artikla

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

78 artikla

Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin valvontaviranomaista vastaan

79 artikla

Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää vastaan

80 artikla

Rekisteröityjen edustaminen

81 artikla

Menettelyn keskeyttäminen

82 artikla

Vastuu ja oikeus korvauksen saamiseen

83 artikla

Hallinnollisten sakkojen määräämisen yleiset edellytykset

84 artikla

Seuraamukset

IX LUKU – Tietojenkäsittelyyn liittyviä erityistilanteita koskevat säännökset

85 artikla

Käsittely ja sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus

86 artikla

Henkilötietojen käsittely ja virallisten asiakirjojen julkisuus

87 artikla

Kansallisen henkilötunnuksen käsitteleminen

88 artikla

Käsittely työsuhteen yhteydessä

89 artikla

Yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten tapahtuvaa käsittelyä koskevat suojatoimet ja poikkeukset

90 artikla

Salassapitovelvollisuus

91 artikla

Kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten voimassa olevat tietosuojasäännöt

X LUKU – Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset

92 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

93 artikla

Komiteamenettely

XI LUKU – Loppusäännökset

94 artikla

Direktiivin 95/46/EY kumoaminen

95 artikla

Suhde direktiiviin 2002/58/EY

96 artikla

Suhde aiemmin tehtyihin sopimuksiin

97 artikla

Komission kertomukset

98 artikla

Unionin muiden tietosuojasäädösten uudelleentarkastelu

99 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
  1. ^ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).
  2. ^ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).
  3. ^ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).