GDPR articles (GA)

This page contains the articles of the GDPR. Please note that this is not the official version; for that, see the official version (and the 2018 corrigendum). There may be errors here; if you find any, please contact us or create an issue on GitHub.

The following was generated from XML files of the consolidated GDPR (i.e., with corrections integrated). These files did not include the preamble containing the recitals, so these were added from the XML version of the original GDPR, and the preamble corrections were then merged in.

This is a service by Dataskydd.net. The texts are © European Union, 2018.

Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

CAIBIDIL I – Forálacha ginearálta

Airteagal 1

Ábhar agus cuspóirí

Airteagal 2

Raon feidhme ábhartha

Airteagal 3

Raon feidhme críochach

Airteagal 4

Sainmhínithe

CAIBIDIL II – Prionsabail

Airteagal 5

Prionsabail a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta

Airteagal 6

Dleathacht na próiseála

Airteagal 7

Coinníollacha maidir le toiliú

Airteagal 8

Na coinníollacha is infheidhme maidir le toiliú linbh i dtaca le seirbhísí na sochaí faisnéise

Airteagal 9

Catagóirí speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil

Airteagal 10

Sonraí pearsanta a bhaineann le ciontuithe coiriúla agus coireanna a phróiseáil

Airteagal 11

Próiseáil nach ngabhann ceanglas sainaitheanta léi

CAIBIDIL III – Cearta an ábhair sonraí

Roinn 1 – Trédhearcacht agus módúlachtaí

Airteagal 12

Faisnéis thrédhearcach, cumarsáid agus módúlachtaí i dtaca le feidhmiú chearta an ábhair sonraí

Roinn 2 – Faisnéis agus rochtain ar shonraí pearsanta

Airteagal 13

An fhaisnéis a bheidh le soláthar i gcás go mbailítear sonraí ón ábhar sonraí

Airteagal 14

An fhaisnéis a bheidh le soláthar i gcás nár bailíodh na sonraí ón ábhar sonraí

Airteagal 15

Ceart rochtana don ábhar sonraí

Roinn 3 – Ceartú agus léirscriosadh

Airteagal 16

An ceart go ndéanfaí ceartúcháin

Airteagal 17

An ceart go ndéanfaí léirscriosadh (an ceart go ndéanfaí ligean i ndearmad)

Airteagal 18

An ceart go gcuirfí srian le próiseáil

Airteagal 19

An oibleagáid fógra a thabhairt go ndearnadh sonraí pearsanta a cheartú nó a léirscriosadh nó próiseáil a shrianadh

Airteagal 20

An ceart chun iniomparthacht sonraí

Roinn 4 – An ceart chun agóid a dhéanamh agus cinnteoireacht aonair uathoibrithe

Airteagal 21

An ceart chun agóid a dhéanamh

Airteagal 22

Cinnteoireacht aonair uathoibrithe, lena n-áirítear próifíliú

Roinn 5 – Srianta

Airteagal 23

Srianta

CAIBIDIL IV – Rialaitheoir agus próiseálaí

Roinn 1 – Oibleagáidí ginearálta

Airteagal 24

Freagracht an rialaitheora

Airteagal 25

Cosaint sonraí trí dhearadh agus mar réamhshocrú

Airteagal 26

Rialaitheoirí comhpháirteacha

Airteagal 27

Ionadaithe do rialaitheoirí nódo phróiseálaithe nach bhfuil bunaithe san Aontas

Airteagal 28

An próiseálaí

Airteagal 29

Próiseáil faoi údarás an rialaitheora nó an phróiseálaí

Airteagal 30

Taifid de ghníomhaíochtaí próiseála

Airteagal 31

Comhar leis an údarás maoirseachta

Roinn 2 – Slándáil sonraí pearsanta

Airteagal 32

Slándáil na próiseála

Airteagal 33

Fógra a thabhairt don údarás maoirseachta faoi shárú i ndáil le sonraí pearsanta

Airteagal 34

Sárú i ndáil le sonraí pearsanta a chur in iúl don ábhar sonraí

Roinn 3 – Measúnú tionchair ar chosaint sonraí agus réamhchomhairliúchán

Airteagal 35

Measúnú tionchair ar chosaint sonraí

Airteagal 36

Réamhchomhairliúchán

Roinn 4 – Oifigeach cosanta sonraí

Airteagal 37

An t-oifigeach cosanta sonraí a ainmniú

Airteagal 38

Post an oifigigh cosanta sonraí

Airteagal 39

Cúraimí an oifigigh cosanta sonraí

Roinn 5 – Cóid iompair agus deimhniú

Airteagal 40

Cóid iompair

Airteagal 41

Faireachán a dhéanamh ar chóid fhormheasta iompair

Airteagal 42

Deimhniú

Airteagal 43

Comhlachtaí deimhniúcháin

CAIBIDIL V – Aistrithe sonraí pearsanta go tríú tíortha nó go heagraíochtaí idirnáisiúnta

Airteagal 44

Prionsabal ginearálta maidir le haistrithe

Airteagal 45

Aistrithe ar bhonn cinneadh leordhóthanachta

Airteagal 46

Aistrithe faoi réir coimircí iomchuí

Airteagal 47

Rialacha ceangailteacha corporáideacha

Airteagal 48

Aistrithe nó nochtadh sonraí nach bhfuil údaraithe le dlí an Aontais

Airteagal 49

Maoluithe i gcásanna sonracha

Airteagal 50

Comhar idirnáisiúnta chun sonraí pearsana a chosaint

CAIBIDIL VI – Údaráis mhaoirseachta neamhspleácha

Roinn 1 – Stádas neamhspleách

Airteagal 51

An t-údarás maoirseachta

Airteagal 52

Neamhspleáchas

Airteagal 53

Coinníollacha ginearálta do chomhaltaí an údaráis mhaoirseachta

Airteagal 54

Rialacha maidir leis an údarás maoirseachta a bhunú

Cuid 2 – Inniúlacht, cúraimí agus cumhachtaí

Airteagal 55

Inniúlacht

Airteagal 56

Inniúlacht an príomhúdaráis mhaoirseachta

Airteagal 57

Cúraimí

Airteagal 58

Cumhachtaí

Airteagal 59

Tuarascálacha ar ghníomhaíochtaí

CAIBIDIL VII – Comhar agus comhsheasmhacht

Roinn 1 – Comhar

Airteagal 60

Comhar idir an príomhúdarás maoirseachta agus na húdaráis mhaoirseachta eile lena mbaineann

Airteagal 61

Cúnamh frithpháirteach

Airteagal 62

Oibríochtaí comhpháirteacha na n-údarás maoirseachta

Roinn 2 – Comhsheasmhacht

Airteagal 63

An sásra comhsheasmhachta

Airteagal 64

Tuairim an Bhoird

Airteagal 65

Réiteach díospóide ag an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí

Airteagal 66

Nós imeachta práinne

Airteagal 67

Malartú faisnéise

Cuid 3 – An bord Eorpach um chosaint sonraí

Airteagal 68

An Bord Eorpach um Chosaint Sonraí

Airteagal 69

Neamhspleáchas

Airteagal 70

Cúraimí an Bhoird Eorpaigh um Chosaint Sonraí

Airteagal 71

Tuarascálacha

Airteagal 72

Nós imeachta

Airteagal 73

Cathaoirleach

Airteagal 74

Cúraimí an Chathaoirligh

Airteagal 75

An Rúnaíocht

Airteagal 76

Rúndacht

CAIBIDIL VIII – Leigheasanna, dliteanas agus pionóis

Airteagal 77

An ceart chun gearán a thaisceadh le húdarás maoirseachta

Airteagal 78

An ceart chun leigheas breithiúnach éifeachtach a fháil i gcoinne údarás maoirseachta

Airteagal 79

An ceart chun leigheas breithiúnach éifeachtach a fháil i gcoinne rialaitheoir nó próiseálaí

Airteagal 80

Ionadaíocht d'ábhair sonraí

Airteagal 81

Imeachtaí a chur ar fionraí

Airteagal 82

An ceart chun cúiteamh a fháil agus dliteanas

Airteagal 83

Coinníollacha ginearálta maidir le fíneálacha riaracháin a ghearradh

Airteagal 84

Pionóis

CAIBIDIL IX – Forálacha a bhaineann le cásanna sonracha próiseála

Airteagal 85

Próiseáil agus saoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil

Airteagal 86

Próiseáil agus rochtain phoiblí ar dhoiciméid oifigiúla

Airteagal 87

An uimhir aitheantais náisiúnta a phróiseáil

Airteagal 88

Próiseáil i gcomhthéacs na fostaíochta

Airteagal 89

Coimircí agus maoluithe i ndail le próiseáil chun críocha cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail, chun críocha taighde eolaíoch nó stairiúil nó chun críocha staidrimh

Airteagal 90

Oibleagáidí rúndachta

Airteagal 91

Rialacha cosanta sonraí atá ag eaglaisí agus comhlachais reiligiúnacha cheana

CAIBIDIL X – Gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme

Airteagal 92

An tarmligean a fheidhmiú

Airteagal 93

An nós imeachta coiste

CAIBIDIL XI – Forálacha críochnaitheacha

Airteagal 94

Treoir 95/46/CE a aisghairm

Airteagal 95

An gaol le Treoir 2002/58/CE

Airteagal 96

An gaol le Comhaontuithe a tugadh i gcrích roimhe seo

Airteagal 97

Tuarascálacha ón gCoimisiún

Airteagal 98

Athbhreithniú a dhéanamh ar ghníomhartha dlí eile de chuid an Aontais maidir le cosaint sonraí

Airteagal 99

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.
  1. ^ Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na gcaighdeán teicniúil agus na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise (IO L 241, 17.9.2015, lch. 1).
  2. ^ Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93 (IO L 218, 13.8.2008, lch. 30).
  3. ^ Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún (IO L 145, 31.5.2001, lch. 43).