GDPR articles (HR)

This page contains the articles of the GDPR. Please note that this is not the official version; for that, see the official version (and the 2018 corrigendum). There may be errors here; if you find any, please contact us or create an issue on GitHub.

The following was generated from XML files of the consolidated GDPR (i.e., with corrections integrated). These files did not include the preamble containing the recitals, so these were added from the XML version of the original GDPR, and the preamble corrections were then merged in.

This is a service by Dataskydd.net. The texts are © European Union, 2018.

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP)

POGLAVLJE I. – Opće odredbe

Članak 1.

Predmet i ciljevi

Članak 2.

Glavno područje primjene

Članak 3.

Teritorijalno područje primjene

Članak 4.

Definicije

POGLAVLJE II. – Načela

Članak 5.

Načela obrade osobnih podataka

Članak 6.

Zakonitost obrade

Članak 7.

Uvjeti privole

Članak 8.

Uvjeti koji se primjenjuju na privolu djeteta u odnosu na usluge informacijskog društva

Članak 9.

Obrada posebnih kategorija osobnih podataka

Članak 10.

Obrada osobnih podataka koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela

Članak 11.

Obrada koja ne zahtijeva identifikaciju

POGLAVLJE III. – Prava ispitanika

Odjeljak 1. – Transparentnost i modaliteti

Članak 12.

Transparentne informacije, komunikacija i modaliteti za ostvarivanje prava ispitanika

Odjeljak 2. – Informacije i pristup osobnim podacima

Članak 13.

Informacije koje treba dostaviti ako se osobni podaci prikupljaju od ispitanika

Članak 14.

Informacije koje se trebaju pružiti ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika

Članak 15.

Pravo ispitanika na pristup

Odjeljak 3. – Ispravak i brisanje

Članak 16.

Pravo na ispravak

Članak 17.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Članak 18.

Pravo na ograničenje obrade

Članak 19.

Obveza izvješćivanja u vezi s ispravkom ili brisanjem osobnih podataka ili ograničenjem obrade

Članak 20.

Pravo na prenosivost podataka

Odjeljak 4. – Pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka

Članak 21.

Pravo na prigovor

Članak 22.

Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila

Odjeljak 5. – Ograničenja

Članak 23.

Ograničenja

POGLAVLJE IV. – Voditelj obrade i izvršitelj obrade

Odjeljak 1. – Opće obveze

Članak 24.

Obveze voditelja obrade

Članak 25.

Tehnička i integrirana zaštita podataka

Članak 26.

Zajednički voditelji obrade

Članak 27.

Predstavnici voditeljâ obrade ili izvršitelja obrade koji nemaju poslovni nastan u Uniji

Članak 28.

Izvršitelj obrade

Članak 29.

Obrada pod vodstvom voditelja obrade ili izvršitelja obrade

Članak 30.

Evidencija aktivnosti obrade

Članak 31.

Suradnja s nadzornim tijelom

Odjeljak 2. – Sigurnost osobnih podataka

Članak 32.

Sigurnost obrade

Članak 33.

Izvješćivanje nadzornog tijela o povredi osobnih podataka

Članak 34.

Obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka

Odjeljak 3. – Procjena učinka na zaštitu podataka i prethodno savjetovanje

Članak 35.

Procjena učinka na zaštitu podataka

Članak 36.

Prethodno savjetovanje

Odjeljak 4. – Službenik za zaštitu podataka

Članak 37.

Imenovanje službenika za zaštitu podataka

Članak 38.

Položaj službenika za zaštitu podataka

Članak 39.

Zadaće službenika za zaštitu podataka

Odjeljak 5. – Kodeksi ponašanja i certificiranje

Članak 40.

Kodeksi ponašanja

Članak 41.

Praćenje odobrenih kodeksa ponašanja

Članak 42.

Certificiranje

Članak 43.

Certifikacijska tijela

POGLAVLJE V. – Prijenosi osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama

Članak 44.

Opća načela prijenosa

Članak 45.

Prijenosi na temelju odluke o primjerenosti

Članak 46.

Prijenosi koji podliježu odgovarajućim zaštitnim mjerama

Članak 47.

Obvezujuća korporativna pravila

Članak 48.

Prijenos ili otkrivanje podataka koji nisu dopušteni u pravu Unije

Članak 49.

Odstupanja za posebne situacije

Članak 50.

Međunarodna suradnja s ciljem zaštite osobnih podataka

POGLAVLJE VI. – Neovisna nadzorna tijela

Odjeljak 1. – Neovisni status

Članak 51.

Nadzorno tijelo

Članak 52.

Neovisnost

Članak 53.

Opći uvjeti za članove nadzornog tijela

Članak 54.

Pravila za osnivanje nadzornog tijela

Odjeljak 2. – Nadležnost, zadaće i ovlasti

Članak 55.

Nadležnost

Članak 56.

Nadležnost vodećeg nadzornog tijela

Članak 57.

Zadaće

Članak 58.

Ovlasti

Članak 59.

Izvješća o aktivnostima

POGLAVLJE VII. – Suradnja i konzistentnost

Odjeljak 1. – Suradnja

Članak 60.

Suradnja vodećeg nadzornog tijela i drugih predmetnih nadzornih tijela

Članak 61.

Uzajamna pomoć

Članak 62.

Zajedničke operacije nadzornih tijela

Odjeljak 2. – Konzistentnost

Članak 63.

Mehanizam konzistentnosti

Članak 64.

Mišljenje Odbora

Članak 65.

Rješavanje sporova pri Odboru

Članak 66.

Hitni postupak

Članak 67.

Razmjena informacija

Odjeljak 3 – Europski odbor za zaštitu podataka

Članak 68.

Europski odbor za zaštitu podataka

Članak 69.

Neovisnost

Članak 70.

Zadaće Odbora

Članak 71.

Izvješća

Članak 72.

Postupak

Članak 73.

Predsjednik

Članak 74.

Zadaće predsjednika

Članak 75.

Tajništvo

Članak 76.

Povjerljivost

POGLAVLJE VIII. – Pravna sredstva, odgovornost i sankcije

Članak 77.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Članak 78.

Pravo na učinkoviti sudski pravni lijek protiv nadzornog tijela

Članak 79.

Pravo na učinkoviti sudski pravni lijek protiv voditelja obrade ili izvršitelja obrade

Članak 80.

Zastupanje ispitanika

Članak 81.

Suspenzija postupka

Članak 82.

Pravo na naknadu štete i odgovornost

Članak 83.

Opći uvjeti za izricanje upravnih novčanih kazni

Članak 84.

Sankcije

POGLAVLJE IX. – Odredbe u vezi s posebnim situacijama obrade

Članak 85.

Obrada i sloboda izražavanja i informiranja

Članak 86.

Obrada i javni pristup službenim dokumentima

Članak 87.

Obrada nacionalnog identifikacijskog broja

Članak 88.

Obrada u kontekstu zaposlenja

Članak 89.

Zaštitne mjere i odstupanja vezano za obradu u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe

Članak 90.

Obveze tajnosti

Članak 91.

Postojeća pravila o zaštiti podataka crkava i vjerskih udruženja

POGLAVLJE X. – Delegirani akti i provedbeni akti

Članak 92.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

Članak 93.

Postupak odbora

POGLAVLJE XI. – Završne odredbe

Članak 94.

Stavljanje izvan snage Direktive 95/46/EZ

Članak 95.

Odnos s Direktivom 2002/58/EZ

Članak 96.

Odnos s prethodno sklopljenim sporazumima

Članak 97.

Izvješća Komisije

Članak 98.

Preispitivanje drugih akata Unije o zaštiti podataka

Članak 99.

Stupanje na snagu i primjena

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
  1. ^ Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17.9.2015., str. 1.).
  2. ^ Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).
  3. ^ Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).