GDPR articles (HU)

This page contains the articles of the GDPR. Please note that this is not the official version; for that, see the official version (and the 2018 corrigendum). There may be errors here; if you find any, please contact us or create an issue on GitHub.

The following was generated from XML files of the consolidated GDPR (i.e., with corrections integrated). These files did not include the preamble containing the recitals, so these were added from the XML version of the original GDPR, and the preamble corrections were then merged in.

This is a service by Dataskydd.net. The texts are © European Union, 2018.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET – Általános rendelkezések

1. cikk

Tárgy

2. cikk

Tárgyi hatály

3. cikk

Területi hatály

4. cikk

Fogalommeghatározások

II. FEJEZET – Elvek

5. cikk

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

6. cikk

Az adatkezelés jogszerűsége

7. cikk

A hozzájárulás feltételei

8. cikk

A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában

9. cikk

A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése

10. cikk

A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok kezelése

11. cikk

Azonosítást nem igénylő adatkezelés

III. FEJEZET – Az érintett jogai

1. szakasz – Átláthatóság és intézkedések

12. cikk

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések

2. szakasz – Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

13. cikk

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

14. cikk

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

15. cikk

Az érintett hozzáférési joga

3. szakasz – Helyesbítés és törlés

16. cikk

A helyesbítéshez való jog

17. cikk

A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

18. cikk

Az adatkezelés korlátozásához való jog

19. cikk

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

20. cikk

Az adathordozhatósághoz való jog

4. szakasz – A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

21. cikk

A tiltakozáshoz való jog

22. cikk

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

5. szakasz – Korlátozások

23. cikk

Korlátozások

IV. FEJEZET – Az adatkezelő és az adatfeldolgozó

1. szakasz – Általános kötelezettségek

24. cikk

Az adatkezelő feladatai

25. cikk

Beépített és alapértelmezett adatvédelem

26. cikk

Közös adatkezelők

27. cikk

Az Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező adatkezelők vagy adatfeldolgozók képviselői

28. cikk

Az adatfeldolgozó

29. cikk

Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt végzett adatkezelés

30. cikk

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

31. cikk

Együttműködés a felügyeleti hatósággal

2. szakasz – Adatbiztonság

32. cikk

Az adatkezelés biztonsága

33. cikk

Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

34. cikk

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

3. szakasz – Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció

35. cikk

Adatvédelmi hatásvizsgálat

36. cikk

Előzetes konzultáció

4. szakasz – Adatvédelmi tisztviselő

37. cikk

Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése

38. cikk

Az adatvédelmi tisztviselő jogállása

39. cikk

Az adatvédelmi tisztviselő feladatai

5. szakasz – Magatartási kódexek és tanúsítás

40. cikk

Magatartási kódexek

41. cikk

A jóváhagyott magatartási kódexeknek való megfelelés ellenőrzése

42. cikk

Tanúsítás

43. cikk

Tanúsító szervezetek

V. FEJEZET – A személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása

44. cikk

Az adattovábbításra vonatkozó általános elv

45. cikk

Adattovábbítás megfelelőségi határozat alapján

46. cikk

Megfelelő garanciák alapján történő adattovábbítások

47. cikk

Kötelező erejű vállalati szabályok

48. cikk

Az uniós jog által nem engedélyezett továbbítás és közlés

49. cikk

Különös helyzetekben biztosított eltérések

50. cikk

A személyes adatok védelmével kapcsolatos nemzetközi együttműködés

VI. FEJEZET – Független felügyeleti hatóságok

1. szakasz – Független jogállás

51. cikk

Felügyeleti hatóság

52. cikk

Függetlenség

53. cikk

A felügyeleti hatóság tagjaira vonatkozó általános feltételek

54. cikk

A felügyeleti hatóság létrehozására vonatkozó szabályok

2. szakasz – Illetékesség, feladatok és hatáskörök

55. cikk

Illetékesség

56. cikk

A fő felügyeleti hatóság illetékessége

57. cikk

Feladatok

58. cikk

Hatáskörök

59. cikk

Tevékenységi jelentés

VII. FEJEZET – Együttműködés és egységesség

1. szakasz – Együttműködés

60. cikk

Együttműködés a fő felügyeleti hatóság és a többi érintett felügyeleti hatóság között

61. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

62. cikk

A felügyeleti hatóságok közös műveletei

2. szakasz – Egységesség

63. cikk

Az egységességi mechanizmus

64. cikk

Az Európai Adatvédelmi Testület véleménye

65. cikk

A Testület vitarendezési eljárása

66. cikk

Sürgősségi eljárás

67. cikk

Információcsere

3. szakasz – Európai adatvédelmi testület

68. cikk

Az Európai Adatvédelmi Testület

69. cikk

Függetlenség

70. cikk

Az Európai Adatvédelmi Testület feladatai

71. cikk

Jelentések

72. cikk

Eljárás

73. cikk

Az elnök

74. cikk

Az elnök feladatai

75. cikk

Titkárság

76. cikk

Titoktartás

VIII. FEJEZET – Jogorvoslat, felelősség és szankciók

77. cikk

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

78. cikk

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

79. cikk

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

80. cikk

Az érintettek képviselete

81. cikk

Az eljárás felfüggesztése

82. cikk

A kártérítéshez való jog és a felelősség

83. cikk

A közigazgatási bírságok kiszabására vonatkozó általános feltételek

84. cikk

Szankciók

IX. FEJEZET – Az adatkezelés különös eseteire vonatkozó rendelkezések

85. cikk

A személyes adatok kezelése és a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog

86. cikk

A személyes adatok kezelése és a hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés

87. cikk

A nemzeti azonosító számok kezelése

88. cikk

Adatkezelés a foglalkoztatással összefüggően

89. cikk

A közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott adatkezelésre vonatkozó garanciák és eltérések

90. cikk

Titoktartási kötelezettségek

91. cikk

Egyházak és vallási szervezetek létező adatvédelmi szabályai

X. FEJEZET – Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok

92. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

93. cikk

Bizottsági eljárásrend

XI. FEJEZET – Záró rendelkezések

94. cikk

A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezése

95. cikk

Kapcsolat a 2002/58/EK irányelvvel

96. cikk

Kapcsolat korábban kötött megállapodásokkal

97. cikk

A Bizottság jelentései

98. cikk

Az egyéb uniós adatvédelmi aktusok felülvizsgálata

99. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
  1. ^ Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 1. o.)
  2. ^ Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).
  3. ^ Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).