GDPR articles (LT)

This page contains the articles of the GDPR. Please note that this is not the official version; for that, see the official version (and the 2018 corrigendum). There may be errors here; if you find any, please contact us or create an issue on GitHub.

The following was generated from XML files of the consolidated GDPR (i.e., with corrections integrated). These files did not include the preamble containing the recitals, so these were added from the XML version of the original GDPR, and the preamble corrections were then merged in.

This is a service by Dataskydd.net. The texts are © European Union, 2018.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)

I SKYRIUS – Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Dalykas ir tikslai

2 straipsnis

Materialinė taikymo sritis

3 straipsnis

Teritorinė taikymo sritis

4 straipsnis

Apibrėžtys

II SKYRIUS – Principai

5 straipsnis

Su asmens duomenų tvarkymu susiję principai

6 straipsnis

Tvarkymo teisėtumas

7 straipsnis

Sutikimo sąlygos

8 straipsnis

Sąlygos, taikomos vaiko, kuriam siūlomos informacinės visuomenės paslaugos, sutikimui

9 straipsnis

Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas

10 straipsnis

Asmens duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas tvarkymas

11 straipsnis

Duomenų tvarkymas, kai asmens tapatybės nustatyti nereikia

III SKYRIUS – Duomenų subjekto teisės

1 skirsnis – Skaidrumas ir sąlygos

12 straipsnis

Skaidrus informavimas, pranešimas ir duomenų subjekto naudojimosi savo teisėmis sąlygos

2 skirsnis – Informavimas ir teisė susipažinti su asmens duomenimis

13 straipsnis

Informacija, kuri turi būti pateikta, kai asmens duomenys renkami iš duomenų subjekto

14 straipsnis

Informacija, kuri turi būti pateikta, kai asmens duomenys yra gauti ne iš duomenų subjekto

15 straipsnis

Duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis

3 skirsnis – Duomenų ištaisymas ir ištrynimas

16 straipsnis

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

17 straipsnis

Teisė reikalauti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

18 straipsnis

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

19 straipsnis

Prievolė pranešti apie asmens duomenų ištaisymą ar ištrynimą arba duomenų tvarkymo apribojimą

20 straipsnis

Teisė į duomenų perkeliamumą

4 skirsnis – Teisė nesutikti ir automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas

21 straipsnis

Teisė nesutikti

22 straipsnis

Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą

5 skirsnis – Apribojimai

23 straipsnis

Apribojimai

IV SKYRIUS – Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas

1 skirsnis – Bendrosios prievolės

24 straipsnis

Duomenų valdytojo atsakomybė

25 straipsnis

Pritaikytoji duomenų apsauga ir standartizuotoji duomenų apsauga

26 straipsnis

Bendri duomenų valdytojai

27 straipsnis

Sąjungoje neįsisteigusių duomenų valdytojų ar duomenų tvarkytojų atstovai

28 straipsnis

Duomenų tvarkytojas

29 straipsnis

Duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui pavaldžių asmenų atliekamas duomenų tvarkymas

30 straipsnis

Duomenų tvarkymo veiklos įrašai

31 straipsnis

Bendradarbiavimas su priežiūros institucija

2 skirsnis – Asmens duomenų saugumas

32 straipsnis

Duomenų tvarkymo saugumas

33 straipsnis

Pranešimas priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą

34 straipsnis

Pranešimas duomenų subjektui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą

3 skirsnis – Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir išankstinės konsultacijos

35 straipsnis

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas

36 straipsnis

Išankstinės konsultacijos

4 skirsnis – Duomenų apsaugos pareigūnas

37 straipsnis

Duomenų apsaugos pareigūno skyrimas

38 straipsnis

Duomenų apsaugos pareigūno statusas

39 straipsnis

Duomenų apsaugos pareigūno užduotys

5 skirsnis – Elgesio kodeksai ir sertifikavimas

40 straipsnis

Elgesio kodeksai

41 straipsnis

Patvirtintų elgesio kodeksų stebėsena

42 straipsnis

Sertifikavimas

43 straipsnis

Sertifikavimo įstaigos

V SKYRIUS – Asmens duomenų perdavimai į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms

44 straipsnis

Bendras duomenų perdavimo principas

45 straipsnis

Duomenų perdavimas remiantis sprendimu dėl tinkamumo

46 straipsnis

Duomenų perdavimas taikant tinkamas apsaugos priemones

47 straipsnis

Įmonei privalomos taisyklės

48 straipsnis

Sąjungos teisėje neleidžiamas duomenų perdavimas ar atskleidimas

49 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos konkrečiais atvejais

50 straipsnis

Tarptautinis bendradarbiavimas asmens duomenų apsaugos srityje

VI SKYRIUS – Nepriklausomos priežiūros institucijos

1 skirsnis – Nepriklausomas statusas

51 straipsnis

Priežiūros institucija

52 straipsnis

Nepriklausomumas

53 straipsnis

Bendrieji reikalavimai priežiūros institucijos nariams

54 straipsnis

Priežiūros institucijos įsteigimo taisyklės

2 skirsnis – Kompetencija, užduotys ir įgaliojimai

55 straipsnis

Kompetencija

56 straipsnis

Vadovaujančios priežiūros institucijos kompetencija

57 straipsnis

Užduotys

58 straipsnis

Įgaliojimai

59 straipsnis

Veiklos ataskaitos

VII SKYRIUS – Bendradarbiavimas ir nuoseklumas

1 skirsnis – Bendradarbiavimas

60 straipsnis

Vadovaujančios priežiūros institucijos ir kitų susijusių priežiūros institucijų bendradarbiavimas

61 straipsnis

Savitarpio pagalba

62 straipsnis

Priežiūros institucijų bendros operacijos

2 skirsnis – Nuoseklumas

63 straipsnis

Nuoseklumo užtikrinimo mechanizmas

64 straipsnis

Valdybos nuomonė

65 straipsnis

Europos duomenų apsaugos valdybos sprendžiami ginčai

66 straipsnis

Skubos procedūra

67 straipsnis

Keitimasis informacija

3 skirsnis – Europos duomenų apsaugos valdyba

68 straipsnis

Europos duomenų apsaugos valdyba

69 straipsnis

Nepriklausomumas

70 straipsnis

Valdybos užduotys

71 straipsnis

Ataskaitos

72 straipsnis

Procedūra

73 straipsnis

Pirmininkas

74 straipsnis

Pirmininko užduotys

75 straipsnis

Sekretoriatas

76 straipsnis

Konfidencialumas

VIII SKYRIUS – Teisių gynimo priemonės, atsakomybė ir sankcijos

77 straipsnis

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

78 straipsnis

Teisė imtis veiksmingų teisminių teisių gynimo priemonių prieš priežiūros instituciją

79 straipsnis

Teisė imtis veiksmingų teisminių teisių gynimo priemonių prieš duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją

80 straipsnis

Atstovavimas duomenų subjektams

81 straipsnis

Bylos nagrinėjimo sustabdymas

82 straipsnis

Teisė į kompensaciją ir atsakomybė

83 straipsnis

Bendrosios administracinių baudų skyrimo sąlygos

84 straipsnis

Sankcijos

IX SKYRIUS – Nuostatos, susijusios su konkrečiais duomenų tvarkymo atvejais

85 straipsnis

Duomenų tvarkymas ir saviraiškos ir informacijos laisvė

86 straipsnis

Duomenų tvarkymas ir visuomenės teisė susipažinti su oficialiais dokumentais

87 straipsnis

Nacionalinio asmens identifikavimo numerio tvarkymas

88 straipsnis

Duomenų tvarkymas su darbo santykiais susijusiame kontekste

89 straipsnis

Apsaugos priemonės ir nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su duomenų tvarkymu archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais

90 straipsnis

Prievolės saugoti paslaptį

91 straipsnis

Galiojančios bažnyčių ir religinių asociacijų duomenų apsaugos taisyklės

X SKYRIUS – Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo aktai

92 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

93 straipsnis

Komiteto procedūra

XI SKYRIUS – Baigiamosios nuostatos

94 straipsnis

Direktyvos 95/46/EB panaikinimas

95 straipsnis

Ryšys su Direktyva 2002/58/EB

96 straipsnis

Ryšys su anksčiau sudarytais susitarimais

97 straipsnis

Komisijos ataskaitos

98 straipsnis

Kitų Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų peržiūra

99 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
  1. ^ 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).
  2. ^ 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008 nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).
  3. ^ 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).