GDPR articles (LV)

This page contains the articles of the GDPR. Please note that this is not the official version; for that, see the official version (and the 2018 corrigendum). There may be errors here; if you find any, please contact us or create an issue on GitHub.

The following was generated from XML files of the consolidated GDPR (i.e., with corrections integrated). These files did not include the preamble containing the recitals, so these were added from the XML version of the original GDPR, and the preamble corrections were then merged in.

This is a service by Dataskydd.net. The texts are © European Union, 2018.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (Dokuments attiecas uz EEZ)

I NODAĻA – Vispārīgi noteikumi

1. pants

Priekšmets un mērķi

2. pants

Materiālā darbības joma

3. pants

Teritoriālā darbības joma

4. pants

Definīcijas

II NODAĻA – Principi

5. pants

Personas datu apstrādes principi

6. pants

Apstrādes likumīgums

7. pants

Nosacījumi piekrišanai

8. pants

Nosacījumi, kas piemērojami bērna piekrišanai attiecībā uz informācijas sabiedrības pakalpojumiem

9. pants

Īpašu kategoriju personas datu apstrāde

10. pants

Personas datu par sodāmību un pārkāpumiem apstrāde

11. pants

Apstrāde, kurai nav nepieciešama identifikācija

III NODAĻA – Datu subjekta tiesības

1. iedaļa – Pārredzamība un izmantošanas kārtība

12. pants

Pārredzama informācija, saziņa un datu subjekta tiesību īstenošanas kārtība

2. iedaļa – Informācija un piekļuve personas datiem

13. pants

Informācija, kas jāsniedz, ja personas dati ir iegūti no datu subjekta

14. pants

Informācija, kas jāsniedz, ja personas dati nav iegūti no datu subjekta

15. pants

Datu subjekta piekļuves tiesības

3. iedaļa – Labošana un dzēšana

16. pants

Tiesības labot

17. pants

Tiesības uz dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam)

18. pants

Tiesības ierobežot apstrādi

19. pants

Pienākums ziņot par personas datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu

20. pants

Tiesības uz datu pārnesamību

4. iedaļa – Tiesības iebilst un automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana

21. pants

Tiesības iebilst

22. pants

Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana

5. iedaļa – Ierobežojumi

23. pants

Ierobežojumi

IV NODAĻA – Pārzinis un apstrādātājs

1. iedaļa – Vispārīgi pienākumi

24. pants

Pārziņa atbildība

25. pants

Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma

26. pants

Kopīgi pārziņi

27. pants

Tādu pārziņu vai apstrādātāju pārstāvji, kuri neveic uzņēmējdarbību Savienībā

28. pants

Apstrādātājs

29. pants

Apstrāde pārziņa vai apstrādātāja pakļautībā

30. pants

Apstrādes darbību reģistrēšana

31. pants

Sadarbība ar uzraudzības iestādi

2. iedaļa – Personas datu drošība

32. pants

Apstrādes drošība

33. pants

Personas datu aizsardzības pārkāpuma paziņošana uzraudzības iestādei

34. pants

Datu subjekta informēšana par personas datu aizsardzības pārkāpumu

3. iedaļa – Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību un iepriekšēja apspriešanās

35. pants

Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību

36. pants

Iepriekšēja apspriešanās

4. iedaļa – Datu aizsardzības speciālists

37. pants

Datu aizsardzības speciālista iecelšana

38. pants

Datu aizsardzības speciālista statuss

39. pants

Datu aizsardzības speciālista uzdevumi

5. iedaļa – Rīcības kodeksi un sertifikācija

40. pants

Rīcības kodeksi

41. pants

Apstiprināto rīcības kodeksu pārraudzība

42. pants

Sertifikācija

43. pants

Sertifikācijas struktūras

V NODAĻA – Personas datu nosūtīšana uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām

44. pants

Nosūtīšanas vispārīgie principi

45. pants

Nosūtīšana, pamatojoties uz lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību

46. pants

Nosūtīšana, pamatojoties uz atbilstošām garantijām

47. pants

Saistoši uzņēmuma noteikumi

48. pants

Datu nosūtīšana vai izpaušana, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem nav atļauta

49. pants

Atkāpes īpašās situācijās

50. pants

Starptautiskā sadarbība personas datu aizsardzības jomā

VI NODAĻA – Neatkarīgas uzraudzības iestādes

1. iedaļa – Neatkarība

51. pants

Uzraudzības iestāde

52. pants

Neatkarība

53. pants

Vispārīgi noteikumi par uzraudzības iestādes locekļiem

54. pants

Noteikumi par uzraudzības iestādes izveidi

2. iedaļa – Kompetence, uzdevumi un pilnvaras

55. pants

Kompetence

56. pants

Vadošās uzraudzības iestādes kompetence

57. pants

Uzdevumi

58. pants

Pilnvaras

59. pants

Darbības pārskati

VII NODAĻA – Sadarbība un konsekvence

1. iedaļa – Sadarbība

60. pants

Sadarbība starp vadošo uzraudzības iestādi un citām attiecīgajām uzraudzības iestādēm

61. pants

Savstarpēja palīdzība

62. pants

Uzraudzības iestāžu kopīgās operācijas

2. iedaļa – Konsekvence

63. pants

Konsekvences mehānisms

64. pants

Kolēģijas atzinums

65. pants

Strīdu risināšana kolēģijā

66. pants

Steidzamības procedūra

67. pants

Informācijas apmaiņa

3. iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

68. pants

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

69. pants

Neatkarība

70. pants

Kolēģijas uzdevumi

71. pants

Ziņojumi

72. pants

Procedūra

73. pants

Priekšsēdētājs

74. pants

Priekšsēdētāja uzdevumi

75. pants

Sekretariāts

76. pants

Konfidencialitāte

VIII NODAĻA – Tiesību aizsardzības līdzekļi, atbildība un sankcijas

77. pants

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

78. pants

Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pret uzraudzības iestādi

79. pants

Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pret pārzini vai apstrādātāju

80. pants

Datu subjektu pārstāvība

81. pants

Tiesvedības apturēšana

82. pants

Tiesības uz kompensāciju un atbildība

83. pants

Vispārīgi nosacījumi par administratīvo naudas sodu piemērošanu

84. pants

Sankcijas

IX NODAĻA – Noteikumi par īpašām apstrādes situācijām

85. pants

Apstrāde un vārda un informācijas brīvība

86. pants

Apstrāde un publiska piekļuve oficiāliem dokumentiem

87. pants

Valsts identifikācijas numura apstrāde

88. pants

Apstrāde saistībā ar nodarbinātību

89. pants

Garantijas un atkāpes, kas attiecas uz apstrādi arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos

90. pants

Pienākumi ievērot slepenību

91. pants

Esošie baznīcu un reliģisko apvienību datu aizsardzības noteikumi

X NODAĻA – Deleģētie akti un īstenošanas akti

92. pants

Deleģēšanas īstenošana

93. pants

Komiteju procedūra

XI NODAĻA – Nobeiguma noteikumi

94. pants

Direktīvas 95/46/EK atcelšana

95. pants

Saistība ar Direktīvu 2002/58/EK

96. pants

Saistība ar iepriekš noslēgtiem nolīgumiem

97. pants

Komisijas ziņojumi

98. pants

Citu Savienības tiesību aktu datu aizsardzības jomā pārskatīšana

99. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
  1. ^ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/1535 (2015. gada 9. septembris), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1. lpp.).
  2. ^ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).
  3. ^ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).