GDPR articles (NL)

This page contains the articles of the GDPR. Please note that this is not the official version; for that, see the official version (and the 2018 corrigendum). There may be errors here; if you find any, please contact us or create an issue on GitHub.

The following was generated from XML files of the consolidated GDPR (i.e., with corrections integrated). These files did not include the preamble containing the recitals, so these were added from the XML version of the original GDPR, and the preamble corrections were then merged in.

This is a service by Dataskydd.net. The texts are © European Union, 2018.

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst)

HOOFDSTUK I – Algemene bepalingen

Artikel 1

Onderwerp en doelstellingen

Artikel 2

Materieel toepassingsgebied

Artikel 3

Territoriaal toepassingsgebied

Artikel 4

Definities

HOOFDSTUK II – Beginselen

Artikel 5

Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6

Rechtmatigheid van de verwerking

Artikel 7

Voorwaarden voor toestemming

Artikel 8

Voorwaarden voor de toestemming van kinderen met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij

Artikel 9

Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Artikel 10

Verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Artikel 11

Verwerking waarvoor identificatie niet is vereist

HOOFDSTUK III – Rechten van de betrokkene

Afdeling 1 – Transparantie en regelingen

Artikel 12

Transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene

Afdeling 2 – Informatie en toegang tot persoonsgegevens

Artikel 13

Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld

Artikel 14

Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen

Artikel 15

Recht van inzage van de betrokkene

Afdeling 3 – Rectificatie en wissing van gegevens

Artikel 16

Recht op rectificatie

Artikel 17

Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

Artikel 18

Recht op beperking van de verwerking

Artikel 19

Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking

Artikel 20

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Afdeling 4 – Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

Artikel 21

Recht van bezwaar

Artikel 22

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Afdeling 5 – Beperkingen

Artikel 23

Beperkingen

HOOFDSTUK IV – Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Afdeling 1 – Algemene verplichtingen

Artikel 24

Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke

Artikel 25

Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen

Artikel 26

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Artikel 27

Vertegenwoordigers van niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers

Artikel 28

Verwerker

Artikel 29

Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker

Artikel 30

Register van de verwerkingsactiviteiten

Artikel 31

Medewerking met de toezichthoudende autoriteit

Afdeling 2 – Persoonsgegevensbeveiliging

Artikel 32

Beveiliging van de verwerking

Artikel 33

Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit

Artikel 34

Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene

Afdeling 3 – Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging

Artikel 35

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Artikel 36

Voorafgaande raadpleging

Afdeling 4 – Functionaris voor gegevensbescherming

Artikel 37

Aanwijzing van de functionaris voor gegevensbescherming

Artikel 38

Positie van de functionaris voor gegevensbescherming

Artikel 39

Taken van de functionaris voor gegevensbescherming

Afdeling 5 – Gedragscodes en certificering

Artikel 40

Gedragscodes

Artikel 41

Toezicht op goedgekeurde gedragscodes

Artikel 42

Certificering

Artikel 43

Certificeringsorganen

HOOFDSTUK V – Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties

Artikel 44

Algemeen beginsel inzake doorgiften

Artikel 45

Doorgiften op basis van adequaatheidsbesluiten

Artikel 46

Doorgiften op basis van passende waarborgen

Artikel 47

Bindende bedrijfsvoorschriften

Artikel 48

Niet bij Unierecht toegestane doorgiften of verstrekkingen

Artikel 49

Afwijkingen voor specifieke situaties

Artikel 50

Internationale samenwerking voor de bescherming van persoonsgegevens

HOOFDSTUK VI – Onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten

Afdeling 1 – Onafhankelijkheid

Artikel 51

Toezichthoudende autoriteit

Artikel 52

Onafhankelijkheid

Artikel 53

Algemene voorwaarden voor de leden van de toezichthoudende autoriteit

Artikel 54

Regels inzake de oprichting van de toezichthoudende autoriteit

Afdeling 2 – Competentie, taken en bevoegdheden

Artikel 55

Competentie

Artikel 56

Competentie van de leidende toezichthoudende autoriteit

Artikel 57

Taken

Artikel 58

Bevoegdheden

Artikel 59

Activiteitenverslagen

HOOFDSTUK VII – Samenwerking en coherentie

Afdeling 1 – Samenwerking

Artikel 60

Samenwerking tussen de leidende toezichthoudende autoriteit en de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten

Artikel 61

Wederzijdse bijstand

Artikel 62

Gezamenlijke werkzaamheden van toezichthoudende autoriteiten

Afdeling 2 – Coherentie

Artikel 63

Coherentiemechanisme

Artikel 64

Advies van het Comité

Artikel 65

Geschillenbeslechting door het Comité

Artikel 66

Spoedprocedure

Artikel 67

Uitwisseling van informatie

Afdeling 3 – Europees Comité voor gegevensbescherming

Artikel 68

Europees Comité voor gegevensbescherming

Artikel 69

Onafhankelijkheid

Artikel 70

Taken van het Comité

Artikel 71

Rapportage

Artikel 72

Procedure

Artikel 73

Voorzitter

Artikel 74

Taken van de voorzitter

Artikel 75

Secretariaat

Artikel 76

Vertrouwelijkheid

HOOFDSTUK VIII – Beroep, aansprakelijkheid en sancties

Artikel 77

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Artikel 78

Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een toezichthoudende autoriteit

Artikel 79

Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker

Artikel 80

Vertegenwoordiging van betrokkenen

Artikel 81

Schorsing van de procedure

Artikel 82

Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid

Artikel 83

Algemene voorwaarden voor het opleggen van administratieve geldboeten

Artikel 84

Sancties

HOOFDSTUK IX – Bepalingen in verband met specifieke situaties op het gebied van gegevensverwerking

Artikel 85

Verwerking en vrijheid van meningsuiting en van informatie

Artikel 86

Verwerking en recht van toegang van het publiek tot officiële documenten

Artikel 87

Verwerking van het nationaal identificatienummer

Artikel 88

Verwerking in het kader van de arbeidsverhouding

Artikel 89

Waarborgen en afwijkingen in verband met verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden

Artikel 90

Geheimhoudingsplicht

Artikel 91

Bestaande gegevensbeschermingsregels van kerken en religieuze verenigingen

HOOFDSTUK X – Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen

Artikel 92

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

Artikel 93

Comitéprocedure

HOOFDSTUK XI – Slotbepalingen

Artikel 94

Intrekking van Richtlijn 95/46/EG

Artikel 95

Verhouding tot Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 96

Verhouding tot eerder gesloten overeenkomsten

Artikel 97

Commissieverslagen

Artikel 98

Toetsing van andere Unierechtshandelingen inzake gegevensbescherming

Artikel 99

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
  1. ^ Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1).
  2. ^ Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30).
  3. ^ Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43).