GDPR articles (PL)

This page contains the articles of the GDPR. Please note that this is not the official version; for that, see the official version (and the 2018 corrigendum). There may be errors here; if you find any, please contact us or create an issue on GitHub.

The following was generated from XML files of the consolidated GDPR (i.e., with corrections integrated). These files did not include the preamble containing the recitals, so these were added from the XML version of the original GDPR, and the preamble corrections were then merged in.

This is a service by Dataskydd.net. The texts are © European Union, 2018.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZDZIAŁ I – Przepisy ogólne

Artykuł 1

Przedmiot i cele

Artykuł 2

Materialny zakres stosowania

Artykuł 3

Terytorialny zakres stosowania

Artykuł 4

Definicje

ROZDZIAŁ II – Zasady

Artykuł 5

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Artykuł 6

Zgodność przetwarzania z prawem

Artykuł 7

Warunki wyrażenia zgody

Artykuł 8

Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego

Artykuł 9

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

Artykuł 10

Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych

Artykuł 11

Przetwarzanie niewymagające identyfikacji

ROZDZIAŁ III – Prawa osoby, której dane dotyczą

Sekcja 1 – Przejrzystość oraz tryb korzystania z praw

Artykuł 12

Przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą

Sekcja 2 – Informacje i dostęp do danych osobowych

Artykuł 13

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Artykuł 14

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Sekcja 3 – Sprostowanie i usuwanie danych

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Artykuł 19

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych

Sekcja 4 – Prawo do sprzeciwu oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu

Artykuł 22

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Sekcja 5 – Ograniczenia

Artykuł 23

Ograniczenia

ROZDZIAŁ IV – Administrator i podmiot przetwarzający

Sekcja 1 – Obowiązki ogólne

Artykuł 24

Obowiązki administratora

Artykuł 25

Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych

Artykuł 26

Współadministratorzy

Artykuł 27

Przedstawiciele administratorów lub podmiotów przetwarzających niemających jednostki organizacyjnej w Unii

Artykuł 28

Podmiot przetwarzający

Artykuł 29

Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego

Artykuł 30

Rejestrowanie czynności przetwarzania

Artykuł 31

Współpraca z organem nadzorczym

Sekcja 2 – Bezpieczeństwo danych osobowych

Artykuł 32

Bezpieczeństwo przetwarzania

Artykuł 33

Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu

Artykuł 34

Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

Sekcja 3 – Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje

Artykuł 35

Ocena skutków dla ochrony danych

Artykuł 36

Uprzednie konsultacje

Sekcja 4 – Inspektor ochrony danych

Artykuł 37

Wyznaczenie inspektora ochrony danych

Artykuł 38

Status inspektora ochrony danych

Artykuł 39

Zadania inspektora ochrony danych

Sekcja 5 – Kodeksy postępowania i certyfikacja

Artykuł 40

Kodeksy postępowania

Artykuł 41

Monitorowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania

Artykuł 42

Certyfikacja

Artykuł 43

Podmiot certyfikujący

ROZDZIAŁ V – Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Artykuł 44

Ogólna zasada przekazywania

Artykuł 45

Przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony

Artykuł 46

Przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń

Artykuł 47

Wiążące reguły korporacyjne

Artykuł 48

Przekazywanie lub ujawnianie niedozwolone na mocy prawa Unii

Artykuł 49

Wyjątki w szczególnych sytuacjach

Artykuł 50

Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony danych osobowych

ROZDZIAŁ VI – Niezależne organy nadzorcze

Sekcja 1 – Niezależny status

Artykuł 51

Organ nadzorczy

Artykuł 52

Niezależność

Artykuł 53

Ogólne warunki dotyczące członków organu nadzorczego

Artykuł 54

Zasady ustanawiania organu nadzorczego

Sekcja 2 – Właściwość, zadania i uprawnienia

Artykuł 55

Właściwość

Artykuł 56

Właściwość wiodącego organu nadzorczego

Artykuł 57

Zadania

Artykuł 58

Uprawnienia

Artykuł 59

Sprawozdanie z działalności

ROZDZIAŁ VII – Współpraca i spójność

Sekcja 1 – Współpraca

Artykuł 60

Współpraca miedzy wiodącym organem nadzorczym a innymi organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy

Artykuł 61

Wzajemna pomoc

Artykuł 62

Wspólne operacje organów nadzorczych

Sekcja 2 – Spójność

Artykuł 63

Mechanizm spójności

Artykuł 64

Opinia Europejskiej Rady Ochrony Danych

Artykuł 65

Rozstrzyganie sporów przez Europejską Radę Ochrony Danych

Artykuł 66

Tryb pilny

Artykuł 67

Wymiana informacji

Sekcja 3 – Europejska rada ochrony danych

Artykuł 68

Europejska Rada Ochrony Danych

Artykuł 69

Niezależność

Artykuł 70

Zadania Europejskiej Rady Ochrony Danych

Artykuł 71

Sprawozdania

Artykuł 72

Procedura

Artykuł 73

Przewodniczący

Artykuł 74

Zadania przewodniczącego

Artykuł 75

Sekretariat

Artykuł 76

Poufność

ROZDZIAŁ VIII – Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje

Artykuł 77

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Artykuł 78

Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu

Artykuł 79

Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu

Artykuł 80

Reprezentowanie osób, których dane dotyczą

Artykuł 81

Zawieszenie postępowania

Artykuł 82

Prawo do odszkodowania i odpowiedzialność

Artykuł 83

Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych

Artykuł 84

Sankcje

ROZDZIAŁ IX – Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem

Artykuł 85

Przetwarzanie a wolność wypowiedzi i informacji

Artykuł 86

Przetwarzanie a publiczny dostęp do dokumentów urzędowych

Artykuł 87

Przetwarzanie krajowego numeru identyfikacyjnego

Artykuł 88

Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia

Artykuł 89

Zabezpieczenia i wyjątki mające zastosowanie do przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych

Artykuł 90

Obowiązek zachowania tajemnicy

Artykuł 91

Istniejące zasady ochrony danych obowiązujące kościoły i związki wyznaniowe

ROZDZIAŁ X – Akty delegowane i akty wykonawcze

Artykuł 92

Wykonywanie przekazanych uprawnień

Artykuł 93

Procedura komitetowa

ROZDZIAŁ XI – Przepisy końcowe

Artykuł 94

Uchylenie dyrektywy 95/46/WE

Artykuł 95

Stosunek do dyrektywy 2002/58/WE

Artykuł 96

Stosunek do uprzednio zawartych umów

Artykuł 97

Sprawozdania Komisji

Artykuł 98

Przegląd innych aktów prawnych Unii dotyczących ochrony danych

Artykuł 99

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
  1. ^ Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1).
  2. ^ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).
  3. ^ Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).