GDPR articles (RO)

This page contains the articles of the GDPR. Please note that this is not the official version; for that, see the official version (and the 2018 corrigendum). There may be errors here; if you find any, please contact us or create an issue on GitHub.

The following was generated from XML files of the consolidated GDPR (i.e., with corrections integrated). These files did not include the preamble containing the recitals, so these were added from the XML version of the original GDPR, and the preamble corrections were then merged in.

This is a service by Dataskydd.net. The texts are © European Union, 2018.

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE)

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

Articolul 1

Obiect și obiective

Articolul 2

Domeniul de aplicare material

Articolul 3

Domeniul de aplicare teritorial

Articolul 4

Definiții

CAPITOLUL II – Principii

Articolul 5

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Articolul 6

Legalitatea prelucrării

Articolul 7

Condiții privind consimțământul

Articolul 8

Condiții aplicabile în ceea ce privește consimțământul copiilor în legătură cu serviciile societății informaționale

Articolul 9

Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal

Articolul 10

Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni

Articolul 11

Prelucrarea care nu necesită identificare

CAPITOLUL III – Drepturile persoanei vizate

Secțiunea 1 – Transparență și modalități

Articolul 12

Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate

Secțiunea 2 – Informare și acces la date cu caracter personal

Articolul 13

Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată

Articolul 14

Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată

Articolul 15

Dreptul de acces al persoanei vizate

Secțiunea 3 – Rectificare și ștergere

Articolul 16

Dreptul la rectificare

Articolul 17

Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)

Articolul 18

Dreptul la restricționarea prelucrării

Articolul 19

Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării

Articolul 20

Dreptul la portabilitatea datelor

Secțiunea 4 – Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat

Articolul 21

Dreptul la opoziție

Articolul 22

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Secțiunea 5 – Restricții

Articolul 23

Restricții

CAPITOLUL IV – Operatorul și persoana împuternicită de operator

Secțiunea 1 – Obligații generale

Articolul 24

Responsabilitatea operatorului

Articolul 25

Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit

Articolul 26

Operatori asociați

Articolul 27

Reprezentanții operatorilor sau ai persoanelor împuternicite de operatori care nu își au sediul în Uniune

Articolul 28

Persoana împuternicită de operator

Articolul 29

Desfășurarea activității de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator

Articolul 30

Evidențele activităților de prelucrare

Articolul 31

Cooperarea cu autoritatea de supraveghere

Secțiunea 2 – Securitatea datelor cu caracter personal

Articolul 32

Securitatea prelucrării

Articolul 33

Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal

Articolul 34

Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal

Secțiunea 3 – Evaluarea impactului asupra protecției datelor și consultarea prealabilă

Articolul 35

Evaluarea impactului asupra protecției datelor

Articolul 36

Consultarea prealabilă

Secțiunea 4 – Responsabilul cu protecția datelor

Articolul 37

Desemnarea responsabilului cu protecția datelor

Articolul 38

Funcția responsabilului cu protecția datelor

Articolul 39

Sarcinile responsabilului cu protecția datelor

Secțiunea 5 – Coduri de conduită și certificare

Articolul 40

Coduri de conduită

Articolul 41

Monitorizarea codurilor de conduită aprobate

Articolul 42

Certificare

Articolul 43

Organisme de certificare

CAPITOLUL V – Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale

Articolul 44

Principiul general al transferurilor

Articolul 45

Transferuri în temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție

Articolul 46

Transferuri în baza unor garanții adecvate

Articolul 47

Reguli corporatiste obligatorii

Articolul 48

Transferurile sau divulgările de informații neautorizate de dreptul Uniunii

Articolul 49

Derogări pentru situații specifice

Articolul 50

Cooperarea internațională în domeniul protecției datelor cu caracter personal

CAPITOLUL VI – Autorități de supraveghere independente

Secțiunea 1 – Statutul independent

Articolul 51

Autoritatea de supraveghere

Articolul 52

Independență

Articolul 53

Condiții generale aplicabile membrilor autorității de supraveghere

Articolul 54

Norme privind instituirea autorității de supraveghere

Secțiunea 2 – Abilitări, sarcini și competențe

Articolul 55

Competența

Articolul 56

Competența autorității de supraveghere principale

Articolul 57

Sarcini

Articolul 58

Competențe

Articolul 59

Rapoarte de activitate

CAPITOLUL VII – Cooperare și coerență

Secțiunea 1 – Cooperare

Articolul 60

Cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principală și celelalte autorități de supraveghere vizate

Articolul 61

Asistență reciprocă

Articolul 62

Operațiuni comune ale autorităților de supraveghere

Secțiunea 2 – Asigurarea coerenței

Articolul 63

Mecanismul pentru asigurarea coerenței

Articolul 64

Avizul comitetului

Articolul 65

Soluționarea litigiilor de către comitet

Articolul 66

Procedura de urgență

Articolul 67

Schimb de informații

Secțiunea 3 – Comitetul european pentru protecția datelor

Articolul 68

Comitetul european pentru protecția datelor

Articolul 69

Independență

Articolul 70

Sarcinile comitetului

Articolul 71

Rapoarte

Articolul 72

Procedura

Articolul 73

Președintele

Articolul 74

Sarcinile președintelui

Articolul 75

Secretariatul

Articolul 76

Confidențialitate

CAPITOLUL VIII – Căi de atac, răspundere și sancțiuni

Articolul 77

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Articolul 78

Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere

Articolul 79

Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator

Articolul 80

Reprezentarea persoanelor vizate

Articolul 81

Suspendarea procedurilor

Articolul 82

Dreptul la despăgubiri și răspunderea

Articolul 83

Condiții generale pentru impunerea amenzilor administrative

Articolul 84

Sancțiuni

CAPITOLUL IX – Dispoziții referitoare la situații specifice de prelucrare

Articolul 85

Prelucrarea și libertatea de exprimare și de informare

Articolul 86

Prelucrarea și accesul public la documente oficiale

Articolul 87

Prelucrarea unui număr de identificare național

Articolul 88

Prelucrarea în contextul ocupării unui loc de muncă

Articolul 89

Garanții și derogări privind prelucrarea în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice

Articolul 90

Obligații privind păstrarea confidențialității

Articolul 91

Normele existente în domeniul protecției datelor pentru biserici și asociații religioase

CAPITOLUL X – Acte delegate și acte de punere în aplicare

Articolul 92

Exercitarea delegării

Articolul 93

Procedura comitetului

CAPITOLUL XI – Dispoziții finale

Articolul 94

Abrogarea Directivei 95/46/CE

Articolul 95

Relația cu Directiva 2002/58/CE

Articolul 96

Relația cu acordurile încheiate anterior

Articolul 97

Rapoartele Comisiei

Articolul 98

Revizuirea altor acte juridice ale Uniunii în materie de protecție a datelor

Articolul 99

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
  1. ^ Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).
  2. ^ Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30)
  3. ^ Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).