GDPR articles (SL)

This page contains the articles of the GDPR. Please note that this is not the official version; for that, see the official version (and the 2018 corrigendum). There may be errors here; if you find any, please contact us or create an issue on GitHub.

The following was generated from XML files of the consolidated GDPR (i.e., with corrections integrated). These files did not include the preamble containing the recitals, so these were added from the XML version of the original GDPR, and the preamble corrections were then merged in.

This is a service by Dataskydd.net. The texts are © European Union, 2018.

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Besedilo velja za EGP)

POGLAVJE I – Splošne določbe

Člen 1

Predmet urejanja in cilji

Člen 2

Področje uporabe

Člen 3

Ozemeljska veljavnost

Člen 4

Opredelitev pojmov

POGLAVJE II – Načela

Člen 5

Načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Člen 6

Zakonitost obdelave

Člen 7

Pogoji za privolitev

Člen 8

Pogoji, ki se uporabljajo za privolitev otroka v zvezi s storitvami informacijske družbe

Člen 9

Obdelava posebnih vrst osebnih podatkov

Člen 10

Obdelava osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški

Člen 11

Obdelava, ki ne zahteva identifikacije

POGLAVJE III – Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Oddelek 1 – Preglednost in načini

Člen 12

Pregledne informacije, sporočila in načini za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Oddelek 2 – Informacije in dostop do osebnih podatkov

Člen 13

Informacije, ki se zagotovijo, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Člen 14

Informacije, ki jih je treba zagotoviti, kadar osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se ti nanašajo

Člen 15

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Oddelek 3 – Popravek in izbris

Člen 16

Pravica do popravka

Člen 17

Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Člen 18

Pravica do omejitve obdelave

Člen 19

Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave

Člen 20

Pravica do prenosljivosti podatkov

Oddelek 4 – Pravica do ugovora in avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev

Člen 21

Pravica do ugovora

Člen 22

Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Oddelek 5 – Omejitve

Člen 23

Omejitve

POGLAVJE IV – Upravljavec in obdelovalec

Oddelek 1 – Splošne obveznosti

Člen 24

Odgovornost upravljavca

Člen 25

Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov

Člen 26

Skupni upravljavci

Člen 27

Predstavniki upravljavcev ali obdelovalcev, ki nimajo ustanovitve v Uniji

Člen 28

Obdelovalec

Člen 29

Obdelava pod vodstvom upravljavca ali obdelovalca

Člen 30

Evidenca dejavnosti obdelave

Člen 31

Sodelovanje z nadzornim organom

Oddelek 2 – Varnost osebnih podatkov

Člen 32

Varnost obdelave

Člen 33

Obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varnosti osebnih podatkov

Člen 34

Sporočilo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, o kršitvi varnosti osebnih podatkov

Oddelek 3 – Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov in predhodno posvetovanje

Člen 35

Ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov

Člen 36

Predhodno posvetovanje

Oddelek 4 – Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Člen 37

Imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Člen 38

Položaj pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Člen 39

Naloge pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Oddelek 5 – Kodeksi ravnanja in certificiranje

Člen 40

Kodeksi ravnanja

Člen 41

Spremljanje odobrenih kodeksov ravnanja

Člen 42

Certificiranje

Člen 43

Telesa za certificiranje

POGLAVJE V – Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Člen 44

Splošno načelo za prenose

Člen 45

Prenosi na podlagi sklepa o ustreznosti

Člen 46

Prenosi, za katere se uporabljajo ustrezni zaščitni ukrepi

Člen 47

Zavezujoča poslovna pravila

Člen 48

Prenosi ali razkritja, ki jih pravo Unije ne dovoljuje

Člen 49

Odstopanja v posebnih primerih

Člen 50

Mednarodno sodelovanje za varstvo osebnih podatkov

POGLAVJE VI – Neodvisni nadzorni organi

Oddelek 1 – Status neodvisnosti

Člen 51

Nadzorni organ

Člen 52

Neodvisnost

Člen 53

Splošni pogoji za člane nadzornega organa

Člen 54

Pravila o ustanovitvi nadzornega organa

Oddelek 2 – Pristojnost, naloge in pooblastila

Člen 55

Pristojnost

Člen 56

Pristojnosti vodilnega nadzornega organa

Člen 57

Naloge

Člen 58

Pooblastila

Člen 59

Poročila o dejavnostih

POGLAVJE VII – Sodelovanje in skladnost

Oddelek 1 – Sodelovanje

Člen 60

Sodelovanje med vodilnim nadzornim organom in drugimi zadevnimi nadzornimi organi

Člen 61

Medsebojna pomoč

Člen 62

Skupno ukrepanje nadzornih organov

Oddelek 2 – Skladnost

Člen 63

Mehanizem za skladnost

Člen 64

Mnenje odbora

Člen 65

Reševanje sporov s strani odbora

Člen 66

Nujni postopek

Člen 67

Izmenjava informacij

Oddelek 3 – Evropski odbor za varstvo podatkov

Člen 68

Evropski odbor za varstvo podatkov

Člen 69

Neodvisnost

Člen 70

Naloge odbora

Člen 71

Poročila

Člen 72

Postopek

Člen 73

Predsednik

Člen 74

Naloge predsednika

Člen 75

Sekretariat

Člen 76

Zaupnost

POGLAVJE VIII – Pravna sredstva, odgovornost in kazni

Člen 77

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Člen 78

Pravica do učinkovitega pravnega sredstva zoper nadzorni organ

Člen 79

Pravica do učinkovitega pravnega sredstva zoper upravljavca ali obdelovalca

Člen 80

Zastopanje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Člen 81

Začasna ustavitev postopka

Člen 82

Pravica do odškodnine in odgovornost

Člen 83

Splošni pogoji za naložitev upravnih glob

Člen 84

Kazni

POGLAVJE IX – Določbe o posebnih primerih obdelave

Člen 85

Obdelava ter svoboda izražanja in obveščanja

Člen 86

Obdelava in dostop javnosti do uradnih dokumentov

Člen 87

Obdelava nacionalne identifikacijske številke

Člen 88

Obdelava v okviru zaposlitve

Člen 89

Zaščitni ukrepi in odstopanja v zvezi z obdelavo v namene arhiviranja v javnem interesu, v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene

Člen 90

Obveznost varovanja skrivnosti

Člen 91

Veljavna pravila o varstvu podatkov cerkva in verskih združenj

POGLAVJE X – Delegirani akti in izvedbeni akti

Člen 92

Izvajanje prenosa pooblastila

Člen 93

Postopek v odboru

POGLAVJE XI – Končne določbe

Člen 94

Razveljavitev Direktive 95/46/ES

Člen 95

Razmerje z Direktivo 2002/58/ES

Člen 96

Razmerje s predhodno sklenjenimi sporazumi

Člen 97

Poročila Komisije

Člen 98

Pregled drugih pravnih aktov Unije o varstvu podatkov

Člen 99

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
  1. ^ Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241, 17.9.2015, str. 1).
  2. ^ Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).
  3. ^ Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).