GDPR articles (SV)

This page contains the articles of the GDPR. Please note that this is not the official version; for that, see the official version (and the 2018 corrigendum). There may be errors here; if you find any, please contact us or create an issue on GitHub.

The following was generated from XML files of the consolidated GDPR (i.e., with corrections integrated). These files did not include the preamble containing the recitals, so these were added from the XML version of the original GDPR, and the preamble corrections were then merged in.

This is a service by Dataskydd.net. The texts are © European Union, 2018.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Text av betydelse för EES)

KAPITEL I – Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Syfte

Artikel 2

Materiellt tillämpningsområde

Artikel 3

Territoriellt tillämpningsområde

Artikel 4

Definitioner

KAPITEL II – Principer

Artikel 5

Principer för behandling av personuppgifter

Artikel 6

Laglig behandling av personuppgifter

Artikel 7

Villkor för samtycke

Artikel 8

Villkor som gäller barns samtycke avseende informationssamhällets tjänster

Artikel 9

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter

Artikel 10

Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt lagöverträdelser som innefattar brott

Artikel 11

Behandling som inte kräver identifiering

KAPITEL III – Den registrerades rättigheter

Avsnitt 1 – Insyn och villkor

Artikel 12

Klar och tydlig information och kommunikation samt klara och tydliga villkor för utövandet av den registrerades rättigheter

Avsnitt 2 – Information och tillgång till personuppgifter

Artikel 13

Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna samlas in från den registrerade

Artikel 14

Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade

Artikel 15

Den registrerades rätt till tillgång

Avsnitt 3 – Rättelse och radering

Artikel 16

Rätt till rättelse

Artikel 17

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Artikel 18

Rätt till begränsning av behandling

Artikel 19

Anmälningsskyldighet avseende rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av behandling

Artikel 20

Rätt till dataportabilitet

Avsnitt 4 – Rätt att göra invändningar och automatiserat individuellt beslutsfattande

Artikel 21

Rätt att göra invändningar

Artikel 22

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

Avsnitt 5 – Begränsningar

Artikel 23

Begränsningar

KAPITEL IV – Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Avsnitt 1 – Allmänna skyldigheter

Artikel 24

Den personuppgiftsansvariges ansvar

Artikel 25

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

Artikel 26

Gemensamt personuppgiftsansvariga

Artikel 27

Företrädare för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som inte är etablerade i unionen

Artikel 28

Personuppgiftsbiträden

Artikel 29

Behandling under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets överinseende

Artikel 30

Register över behandling

Artikel 31

Samarbete med tillsynsmyndigheten

Avsnitt 2 – Säkerhet för personuppgifter

Artikel 32

Säkerhet i samband med behandlingen

Artikel 33

Anmälan av en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten

Artikel 34

Information till den registrerade om en personuppgiftsincident

Avsnitt 3 – Konsekvensbedömning avseende dataskydd samt föregående samråd

Artikel 35

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Artikel 36

Förhandssamråd

Avsnitt 4 – Dataskyddsombud

Artikel 37

Utnämning av dataskyddsombudet

Artikel 38

Dataskyddsombudets ställning

Artikel 39

Dataskyddsombudets uppgifter

Avsnitt 5 – Uppförandekod och certifiering

Artikel 40

Uppförandekoder

Artikel 41

Övervakning av godkända uppförandekoder

Artikel 42

Certifiering

Artikel 43

Certifieringsorgan

KAPITEL V – Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer

Artikel 44

Allmän princip för överföring av uppgifter

Artikel 45

Överföring på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå

Artikel 46

Överföring som omfattas av lämpliga skyddsåtgärder

Artikel 47

Bindande företagsbestämmelser

Artikel 48

Överföringar och utlämnanden som inte är tillåtna enligt unionsrätten

Artikel 49

Undantag i särskilda situationer

Artikel 50

Internationellt samarbete för skydd av personuppgifter

KAPITEL VI – Oberoende tillsynsmyndigheter

Avsnitt 1 – Oberoende ställning

Artikel 51

Tillsynsmyndighet

Artikel 52

Oberoende

Artikel 53

Allmänna villkor för tillsynsmyndighetens ledamöter

Artikel 54

Regler för inrättandet av en tillsynsmyndighet

Avsnitt 2 – Behörighet, uppgifter och befogenheter

Artikel 55

Behörighet

Artikel 56

Den ansvariga tillsynsmyndighetens behörighet

Artikel 57

Uppgifter

Artikel 58

Befogenheter

Artikel 59

Verksamhetsrapporter

KAPITEL VII – Samarbete och enhetlighet

Avsnitt 1 – Samarbete

Artikel 60

Samarbete mellan den ansvariga tillsynsmyndigheten och de andra berörda tillsynsmyndigheterna

Artikel 61

Ömsesidigt bistånd

Artikel 62

Tillsynsmyndigheters gemensamma insatser

Avsnitt 2 – Enhetlighet

Artikel 63

Mekanism för enhetlighet

Artikel 64

Yttrande från Styrelsen

Artikel 65

Tvistlösning genom styrelsen

Artikel 66

Skyndsamt förfarande

Artikel 67

Utbyte av information

Avsnitt 3 – Europeiska dataskyddsstyrelsen

Artikel 68

Europeiska dataskyddsstyrelsen

Artikel 69

Oberoende

Artikel 70

Styrelsens uppgifter

Artikel 71

Rapporter

Artikel 72

Förfarande

Artikel 73

Ordförande

Artikel 74

Ordförandens uppgifter

Artikel 75

Sekretariatet

Artikel 76

Konfidentialitet

KAPITEL VIII – Rättsmedel, ansvar och sanktioner

Artikel 77

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Artikel 78

Rätt till ett effektivt rättsmedel mot tillsynsmyndighetens beslut

Artikel 79

Rätt till ett effektivt rättsmedel mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde

Artikel 80

Företrädande av registrerade

Artikel 81

Vilandeförklaring av förfaranden

Artikel 82

Ansvar och rätt till ersättning

Artikel 83

Allmänna villkor för påförande av administrativa sanktionsavgifter

Artikel 84

Sanktioner

KAPITEL IX – Bestämmelser om särskilda behandlingssituationer

Artikel 85

Behandling och yttrande- och informationsfriheten

Artikel 86

Behandling och allmänhetens tillgång till allmänna handlingar

Artikel 87

Behandling av nationella identifikationsnummer

Artikel 88

Behandling i anställningsförhållanden

Artikel 89

Skyddsåtgärder och undantag för behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål

Artikel 90

Tystnadsplikt

Artikel 91

Befintliga bestämmelser om dataskydd inom kyrkor och religiösa samfund

KAPITEL X – Delegerade akter och genomförandeakter

Artikel 92

Utövande av delegeringen

Artikel 93

Kommittéförfarande

KAPITEL XI – Slutbestämmelser

Artikel 94

Upphävande av direktiv 95/46/EG

Artikel 95

Förhållande till direktiv 2002/58/EG

Artikel 96

Förhållande till tidigare ingångna avtal

Artikel 97

Kommissionsrapporter

Artikel 98

Översyn av andra unionsrättsakter om dataskydd

Artikel 99

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
  1. ^ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).
  2. ^ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).
  3. ^ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).